Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄ (χωρίς εξετάσεις)
 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ (χωρίς εξετάσεις)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Δικαίωμα απόκτησης τέτοιας άδειας έχουν οι πολίτες που κατέχουν υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. και είναι κάτοχοι ενός από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:
1. Δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού του ΕΜΠ ή ισότιμης πολυτεχνικής σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αλλοδαπής με ενδεικτικό ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής.
3. Πτυχίο Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών του τ. Υπουργείου Συγκοινωνιών.
4. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ( ΣΜΑ ), ειδικότητας τηλεπικοινωνιών - ηλεκτρονικών.
5. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου μιας εκ των προαναφερόμενων σχολών.
3. Τρεις ( 3 ) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
" δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας ".
5. Παράβολο Χαρτοσήμου 15,00 € ( ΥΜΕ Αρ. Πρ. 35445/383 ).
6. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄ (χωρίς εξετάσεις)
© 2002 - 2019 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs