Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄ (με εξετάσεις)
 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ (με εξετάσεις)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

1. Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε.
2. Κατοχή πτυχίου αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών.
3. Κατοχή αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Β΄.
4. Πενταετής υπηρεσία σε ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια κατασκευής , επισκευής και συντήρησης συσκευών ή εγκαταστάσεων ασυρμάτου Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Ιδιωτικών επιχειρήσεων εν γένει.
5. Επιτυχής εξέταση ενδιαφερομένου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του κατεχόμενου πτυχίου ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών αναγνωρισμένης από το κράτος.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β'.
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
5. Τρεις ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
" δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας ".
7. Παράβολο Χαρτοσήμου 15,00 € ( ΥΜΕ Αρ. Πρ. 35445/383 ).
8. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄ (με εξετάσεις)
© 2002 - 2019 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs