Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοσταθμοί C.B.
 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - ραδιοσταθμοί C.B.


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμών C.B. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α΄, Β΄, Γ΄

1. Η άδεια Α΄ Κατηγορίας περιλαμβάνει τους σταθερούς σταθμούς και χορηγείται:
o Σε ενώσεις προσώπων C.B.
o Σε άτομα που μένουν σε απομονωμένες κατοικίες αγροτικών, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών και σε μονές κατόπιν σχετικής βεβαίωσης των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Ο.Τ.Ε.
o Σε ενώσεις προσώπων ( χωρίς οικονομικό συμφέρον ) που ασχολούνται με την προσφορά βοηθείας σε περιπτώσεις ανάγκης σε ανθρώπους ή ζώα ή με την προστασία του περιβάλλοντος.
o Κατ΄ εξαίρεση και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι ( 6 ) μηνών σε ομάδες προσώπων που παρέχουν κοινωφελές έργο ή που ασχολούνται με εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας κατά περίπτωση Δημόσιας Υπηρεσίας.
2. Η άδεια Β΄ Κατηγορίας περιλαμβάνει τους κινητούς σταθμούς.
3. Η άδεια Γ΄ Κατηγορίας περιλαμβάνει τους φορητούς σταθμούς.
Οι άδειες Κατηγορίας Β΄ και Γ΄ χορηγούνται σε Έλληνες πολίτες και σε πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άδεια παραμονής ή άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κατ΄ εξαίρεση χορηγείται άδεια C.B. σε αλλοδαπούς από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον προβλέπεται από κοινή συμφωνία χωρών ο όρος της αμοιβαιότητας ( η έκδοση μόνιμης άδειας γίνεται ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ).

Δικαιολογητικά:

Ι. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την μόνιμη κατοικία και ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού CB στο όνομά του. Επίσης ότι η άδεια CB, θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά. Ακόμα ο ενδιαφερόμενος δηλώνει εάν είναι ή δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας CB.
Στην υπεύθυνη δήλωση ακόμα θα αναφέρονται:
- Τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία του ραδιοσταθμού CB
* Οίκος κατασκευής
* Μάρκα ή τύπος συσκευής
* Αριθμός πλαισίου συσκευής ( serial number )
* Ισχύς εξόδου πομπού
* Συχνότητες λειτουργίας και αριθμός καναλιών
* Είδος διαμόρφωσης
- Το είδος χρήσης του ραδιοσταθμού CB = Σταθερός [ βάση ] ή κινητός [ επί οχήματος της ξηράς - mobile ] ή φορητός.
Aν πρόκειται για ιδιοκατασκευή σημειώνεται η ένδειξη " IΔIOKATAΣKEYH " και μέχρις ότου εφαρμοστεί η διαδικασία έγκρισης τύπου συσκευής, υποβάλλεται συνημμένα πλήρες κυκλωματικό σχέδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Στοιχεία οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας και τύπος οχήματος ( ΕΙΧ, ΦΙΧ κ.λ.π. ) που θα τοποθετηθεί αν πρόκειται για κινητό σταθμό*.
3. Αποδεικτικό της νόμιμης κατοχής της συσκευής CB ως εξής:
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος συσκευής C.B. προσκομίζει το πρωτότυπο της παλαιάς άδειας C.B. ή το πρακτικό σφράγισης αν έχει ακυρωθεί η άδεια του και η συσκευή έχει σφραγισθεί.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοράζει συσκευή (για πρώτη φορά) απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο ή εναλλακτικά το προβλεπόμενο έντυπο προμήθειας στο οποίο συνυπογράφουν ο πωλητής και ο αγοραστής της συσκευής C.B
4. Γραμμάτιο είσπραξης για παράβολα και τέλη λειτουργίας όπως παρακάτω:
- Για ραδιοσταθμό CB A' κατηγορίας, σε συλλόγους CB της περίπτωσης 2α του άρθρου 5 του ΠΔ 156/90, ( 88,04 € ).
- Για ραδιοσταθμό CB A' κατηγορίας των περιπτώσεων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 156/90, ( 35,20 € ).
- Για ραδιοσταθμό CB A' κατηγορίας προσωρινής διάρκειας λειτουργίας της περιπτώσεως δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 156/90, ( 17,50 € ).
- Για ραδιοσταθμό CB B' και Γ' κατηγορίας, ( 35,20 € ).
5. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος ( για κινητό σταθμό ).
6. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εξοπλισμού ( σύμφωνα με την 99/05 Ε.Κ. ).
7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

ΙΙ. ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την μόνιμη κατοικία και ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού C.B. στο όνομά του. Επίσης ότι η άδεια CB θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά.
3. Παράβολο 35,20 € για κινητό και φορητό, 88,04 € για σταθερό.

III. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την μόνιμη κατοικία και ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού C.B. στο όνομά του. Επίσης ότι η άδεια CB θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά.
3. Παράβολο 6,00 €.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοσταθμοί C.B.
© 2002 - 2019 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs