Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοτεχνίτης (χωρίς εξετάσεις)
 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη (χωρίς εξετάσεις)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

1. Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. και ηλικία 18 ετών και άνω.
2. α) Κατοχή Διπλώματος επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΙΕΚ ) του Ν 2009/92 των ειδικοτήτων '' Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων '', '' Ηλεκτρονικός οπτικο-ηλεκτρο-ακουστικών συστημάτων '', '' Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας '', '' Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων '', '' Τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών '', '' Τεχνικός κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών '' και άλλων συναφών ειδικοτήτων του ηλεκτρονικού τομέα.
β) Πτυχίο τεχνικού ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΕΠΛ ( Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ) ή κατοχή ισοτίμου τίτλου σπουδών με την προϋπόθεση προϋπηρεσίας να έχουν συμπληρώσει 200 ημερομίσθια εργαζόμενοι ως βοηθοί Ραδιοτεχνίτες.
γ) Πτυχίο ΤΕΛ και ΤΕΕ Β' κύκλου σπουδών των ειδικοτήτων '' Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού '', '' Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων '' που μετονομάστηκε σε '' Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων '', '' Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών '', '' Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών '', ή κατοχή ισοτίμου τίτλου σπουδών με την προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 400 ημερομίσθια εργαζόμενοι ως βοηθοί Ραδιοτεχνίτες.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου πτυχίου ή απολυτηρίου ή βεβαίωσης εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών.
3. Τρεις ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως βοηθός ραδιοτεχνίτη ( όπου απαιτείται ), θεωρημένη από τον επόπτη εργασίας ( Η περιγραφή των εργασιών που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι σχετική με την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και κατασκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών, δεκτών και των συναφών με αυτά ηλεκτρονικών συσκευών ).
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: " δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη σε άλλη υπηρεσία της χώρας ".
6. Παράβολο Χαρτοσήμου 15,00 € ( ΥΜΕ Αρ. Πρ. 35445/383 ).
7. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Παρατήρηση:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοτεχνίτης (χωρίς εξετάσεις)
© 2002 - 2019 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs