Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοτηλεγραφητής - Ραδιοτηλεφωνητής
 
Χορήγηση γενικού πτυχίου και άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτηλεγραφητή, Ραδιοτηλεφωνητή


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

1. Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε και ηλικία 18 ετών και άνω.
2. Να κατέχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή άλλο τίτλο τουλάχιστον ισότιμης προς αυτά σχολής.
3. Να έχει άρτια όραση, ακοή και άρθρωση φωνής.
4. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου κρατικής σχολής ραδιοτηλεγραφητών ή νόμιμης ιδιωτικής σχολής ραδιοτηλεγραφίας - ραδιοτηλεφωνίας ή σχολής του ΟΤΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας.
5. Να πετύχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Πτυχίο, αποδεικτικό ή βεβαίωση σχολής ασυρματιστών, ή των άλλων σχολών που περιγράφονται παραπάνω.
3. Απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή τίτλο τουλάχιστον ισότιμης σχολής.
4. Πιστοποιητικό κρατικής ή δημοτικής υγειονομικής υπηρεσίας ή νοσοκομείου.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: " δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω καταθέσει παρόμοια δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία της χώρας ".
6. Τρεις ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
7. Παράβολο 17,50 €.
8. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοτηλεγραφητής - Ραδιοτηλεφωνητής
© 2002 - 2019 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs