Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Κ.Ο.Κ. - Νομοθεσία > Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
 

Αριθμός
Περιγραφή
 
Κ.Υ.Α. 16229/2012
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας. ( Πράσινος Δακτύλιος )
Κ.Υ.Α. 16229/2012
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001/2011
Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄) Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001/2011
Κ.Υ.Α. 3019/στ/0967/Φ911/2011
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. (Δακτύλιος)
Κ.Υ.Α. 3019/στ/0967/Φ911/2011
Κ.Υ.Α. 29240/3729/2010
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α΄15), για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς το αντίστοιχο παράρτημα της Οδηγίας 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβ. 2006 και 2009/112/ΕΚ και 2009/113 της Επιτροπής της 25ης Αυγ. 2009.
Κ.Υ.Α. 29240/3729/2010
Κ.Υ.Α. 64094/119/2010
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2011.
Κ.Υ.Α. 64094/119/2010
Κ.Υ.Α. 125494/2009
Απόσυρση οχημάτων (ρυπογόνα παλαιάς τεχνολογίας).
Κ.Υ.Α. 125494/2009
Κ.Υ.Α. 38350/4644/2009
Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 (διπλό σταντ).
Κ.Υ.Α. 38350/4644/2009
Κ.Υ.Α. 16085/2009
Πυροπροστασία για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Κ.Υ.Α. 16085/2009
Κ.Υ.Α. 15209/1911/2008
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας Φορτηγών 2008.
Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008
Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ.19/1995 (ΦΕΚ Α΄15), για την προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τα αντίστοιχα παραρτήματα της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
άδεια οδήγησης, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20.12.2006, 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.11.2006 και 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27.6.2008.
Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008
Κ.Υ.Α. 21504/2601/2007
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.).
Κ.Υ.Α. 21504/2601/2007
Κ.Υ.Α. 52526/6904/2007
Εξέταση για τους Σ.Α.Μ.Ε.Ε.
Κ.Υ.Α. 52526/6904/2007
Κ.Υ.Α. 43917/5066/2006
Συμμόρφωση με την 2003/20/ΕΚ (ζώνες ασφαλείας για παιδιά).
Κ.Υ.Α. 43917/5066/2006
Κ.Υ.Α. 22172/1385/2006
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 31949/2725/1998 (Β΄338) κοινής υπουργικής απόφασης "Διαδικασίες και δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισμό των επιβατικών αυτοκινήτων σαν αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και υπαγωγής των φορτηγών στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2682/1999"
Κ.Υ.Α. 22172/1385/2006
K.Υ.Α. 3021/19/53/2005
Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.
K.Υ.Α. 3021/19/53/2005
Κ.Υ.Α. 74379/3650/03/04
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/76/ΕΚ
Κ.Υ.Α. 74379/3650/03/04
Κ.Υ.Α. 43500/5691/2002
Μέθοδοι αλκοτέστ.
Κ.Υ.Α. 43500/5691/2002
K.Υ.Α. Α/80410/5610/2001 Αντικατάσταση διατάξεων της ΣΤ/29884/1977 (Β΄1288) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί διαγραφής αχρηστευόμενων, διαλυόμενων ή εξαγόμενων στο Εξωτερικό αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων»
Αντικατάσταση διατάξεων της ΣΤ/29884/1977 (Β΄1288) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί διαγραφής αχρηστευόμενων, διαλυόμενων ή εξαγόμενων στο Εξωτερικό αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων»
K.Υ.Α. Γ5/29480/2304/2001
Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου - Έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων.
K.Υ.Α. Γ5/29480/2304/2001
Κ.Υ.Α. 64834/5491/2000
Επαγγελματική κατάρτιση για τους Σ.Α.Μ.Ε.Ε.
Κ.Υ.Α. 64834/5491/2000
K.Υ.Α. Κ3/1563/2000
Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης.
K.Υ.Α. Κ3/1563/2000
K.Υ.Α. 5535/459/1999
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/77/ΕΚ
K.Υ.Α. 5535/459/1999
K.Υ.Α. 58215/187/1992
Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 12066/1989 (Β΄351) κοινής υπουργικής απόφασης '' Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας''
K.Υ.Α. 58215/187/1992
K.Υ.Α. 12066/1989
Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας.
( Μεγάλος Δακτύλιος )
K.Υ.Α. 12066/1989
K.Υ.Α. 12651/1984
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕOΚ
K.Υ.Α. 12651/1984
 
 
Αρχική > Κ.Ο.Κ. - Νομοθεσία > Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
© 2002 - 2019 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs