Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. πάνω από 4.000 kg
 
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω από 4.000 kg


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση που υποβάλλει το σχετικό αίτημα πρέπει να εμπορεύεται, παράγει, εισάγει, εξάγει, εξορρυγνύει προϊόντα ή μεταφέρει είδη για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών επιχείρησης και να έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα:
— 1.173,88 € ανά τόνο μικτού βάρους εφόσον η επιχείρηση είναι νεοσύστατη, οπότε στην περίπτωση αυτή χορηγείται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ισχύος ενός έτους. Η άδεια αυτή μετατρέπεται σε οριστική εφόσον πραγματοποιηθούν ακαθάριστα έσοδα 2.934,70 € ανά τόνο μικτού βάρους στον επόμενο χρόνο
— 2.934,70 € ανά τόνο μικτού βάρους εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί πάνω από ένα έτος ή είναι νεοσύστατη και έχει πραγματοποιήσει το ύψος αυτό των ακαθαρίστων εσόδων

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και πιστοποιητικό τελωνείου
3. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για το συγκεκριμένο επάγγελμα του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων κατά περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει
4. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων από ΚΤΕΟ εφόσον το Φ.Ι.Χ. δεν εισάγεται στη χώρα ως καινούργιο και δεν ταξινομείται ως τέτοιο για πρώτη φορά
5. Άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή Prospectus εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου για το όχημα
6. Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας εφόσον το αυτοκίνητο θα μεταφέρει τρόφιμα ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή γενικά είδη που συνδέονται με τη δημόσια υγεία
7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης (όπου ρητά προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση Α2/5830/91)
8. Α.Φ.Μ. αγοραστή
9. Μισθωτήριο Συμβόλαιο αποθηκευτικού χώρου
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, πόσα και με ποιο αριθμό κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα έχει στην ιδιοκτησία του ο αγοραστής και ότι οι υπάρχουσες άδειες κυκλοφορίας τους είναι οριστικές.

Διαδικασία:

1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών
2. Έκδοση απογραφικού και καταβολή επιβαρύνσεων στη Δ.Ο.Υ. και στην Τράπεζα

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν ή μία εργάσιμη ημέρα

Κόστος:

1. Γραμμάτιο είσπραξης περί καταβολής τελών ταξινόμησης (75,00 € για ενάριθμο και για ανάριθμο)
2. Καταβολή εισφοράς Ν. 1959/91, όταν το αυτοκίνητο κυκλοφορεί για πρώτη φορά ως Φ.Ι.Χ. Η εισφορά αυτή είναι ανάλογη με το μικτό βάρος του αυτοκινήτου και καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. μαζί με τέλη κυκλοφορίας του έτους που τίθεται το Φ.Ι.Χ. σε κυκλοφορία

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. πάνω από 4.000 kg
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs