Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 6000 kg
 
Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 6000 kg


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Βεβαίωση νομίμου κυκλοφορίας (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας
4. Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Ε. πωλητού περί μη οφειλομένων εισφορών (ισχύει 1 μήνα)
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων:
- Σε περίπτωση αγοράς από επαγγελματία αυτοκινητιστή:
" Βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Ο.Α.Ε.Ε. ότι ο ενδιαφερόμενος φέρεται με οποιοδήποτε τρόπο ασφαλισμένος στο Ταμείο αυτό σαν επαγγελματίας αυτοκινητιστής μέχρι και την ημέρα έκδοσης της βεβαίωσης.
- Σε περίπτωση αγοράς από επαγγελματία οδηγό:
" Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ή μηχανογραφικών αποσπασμάτων ασφάλισης του ΙΚΑ για 120 ημερομίσθια το τελευταίο έτος.
" Βεβαίωση του εργοδότη με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε στην επιχείρηση του ως οδηγός αυτοκινήτου και ήταν γραμμένος και ασφαλισμένος για το επάγγελμα αυτό στο ΙΚΑ από ___ έως ___ και ότι κατά το διάστημα αυτό πραγματοποίησε 120 τουλάχιστον ημερομίσθια. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του.
" Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο με την οποία θα δηλώνονται τα ίδια με αυτά που βεβαιώνει ο εργοδότης του.
Επισημαίνεται ότι και στις τρεις περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος άδειας ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον Β' κατηγορίας.
6. Καταβολή τελών μεταβίβασης στην Τράπεζα.
7. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας & περί μη οφειλής.
8. Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
9. Άδεια κυκλοφορίας.
10. Α.Φ.Μ. αγοραστή.

Διαδικασία:
1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών.
2. Σύνταξη πράξη μεταβίβασης.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν.

Κόστος:
Τα ποσά που καταβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. και στην Τράπεζα σύμφωνα με το μικτό βάρος του αυτοκινήτου.

Παρατήρηση:
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας για το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 6000 kg
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs