Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης συνεργείου
 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. 23,50 €.
3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τρία αντίτυπα υπό κλίμακα 1: 500, στο οποίο θα καταγράφεται έκταση σε απόσταση (50) μέτρων από τα όρια του συνεργείου, εκτός των συνεργείων της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Π.Δ.78/88, για τα οποία η απόσταση θα είναι 150 μέτρα και θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή καθώς επίσης και η θέση του κτιρίου του συνεργείου με τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων), το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και ιδιαίτερα, τυχόν υπάρχοντες ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή μνημεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και πρατήρια υγρών καυσίμων ή υγραερίου, βρεφονηπιακοί σταθμοί ή γηροκομεία.
4. Το σχεδιάγραμμα αυτό, για τα συνεργεία που ιδρύονται επί εθνικών οδών εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία, ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του συνεργείου με την οδό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 143/ 89, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 401/ 93 (α΄170) και το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.Δ. 465/ 70 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 509/ 84 (α΄181) και ισχύει σήμερα.
5. Βεβαίωση χρήσης γης ( χορηγείται από την Πολεοδομία ).
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 86 του αιτούντος την άδεια και του Διπλ/χου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ), στην οποία να βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 78/88, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντος την άδεια ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
8. Βεβαίωση ή τον αριθμό πρωτοκόλλου περί υποβολής στην αρμόδια αρχή της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικ/νιών.
9. Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου, σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1: 50 και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1 : 100 που να εμφανίζουν τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους , τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους ( πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κ.λ.π. ) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση ( πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων ), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και ενδεικτική τομή όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραμπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.
10. Τεχνική έκθεση σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό που συνέταξε την μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές.
11. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/ 89 για τα εκτός σχεδίου επί των εθνικών οδών ιδρυόμενα συνεργεία που αποτελούν εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/ 70.
12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86 του κατά νόμο αρμοδίου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του Π.Δ. 1180/ 81 ή από άλλες σχετικές διατάξεις.
13. Ειδικότερα για τα συνεργεία - φανοποιεία υποβάλλεται μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ), στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος , εκτιμάται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς , ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.Δ. 1180/ 81.
14. Μελέτη σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ), των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου.
15. Ειδικότερα για τα βαφεία, απαιτείται μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ), η οποία να περιγράφει και το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/ 85.
16. Προϋπολογισμό της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένα υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό ( ή κατά νόμο αρμόδιο Μηχανικό ) που συνέταξε τις μελέτες.
17. Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή σε παράρτημα του ή σε εξουσιοδοτημένη Τράπεζα, της νόμιμης αμοιβής του μηχανικού ή υπομηχανικού για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.
18. Αποδεικτικό κατάθεσης των νομίμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και Ε.Μ.Π. επί της αμοιβής του μηχανικού για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης , επίβλεψης κλπ. και επί του προϋπολογισμού της δαπάνης των σχετικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
19. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. καταβολής φόρου επί της αμοιβής του μηχανικού ή υπομηχανικού που συνέταξε την μελέτη.
20. Καταστατικό πολυκατοικίας ή υπ. Δήλωση του εκμεταλλευτή, ότι δεν απαγορεύεται από το καταστατικό της πολυκατοικίας η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτων.

Σημειώσεις:
Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού ή ΦΕΚ και έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής:
" Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ........................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι................... ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης συνεργείου
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs