Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοτεχνίτης (με εξετάσεις)
 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη (με εξετάσεις) ή άδειας βοηθού Ραδιοτεχνίτη (χωρίς εξετάσεις)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

1. Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. και ηλικία 18 ετών και άνω ( 16 ετών και άνω προκειμένου για άδεια βοηθού Ραδιοτεχνίτη ).
2. Κατοχή διπλώματος αναγνωρισμένης από το κράτος μέσης σχολής ηλεκτρονικών ή στρατιωτικής σχολής ραδιοτεχνίας ή αναγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών ραδιοτεχνίας-τηλεοράσεων και συναφών ειδικοτήτων τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ΤΕΣ ( ειδικότητας '' Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης '' ) ή ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών για τις ειδικότητες '' Hλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων '' και '' Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών '' ή του τμήματος ειδίκευσης '' Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών '' του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ( ΕΠΛ ) ή ΤΕΛ και ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας '' Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού '', '' Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων '', '' Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών '', '' Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών '' ή κάτοχος ισότιμου ως προς τους προηγούμενους τίτλους σπουδών ( σύμφωνα με το ΒΔ 510/71 και το ΠΔ 258/2003 ).
3. Επιτυχής εξέταση ενδιαφερομένου όπου χρειάζεται ( προκειμένου για άδεια Ραδιοτεχνίτη ).

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου πτυχίου ή απολυτηρίου ή βεβαίωσης εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών.
3. Τρεις ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
" δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη ή βοηθού Ραδιοτεχνίτη σε άλλη υπηρεσία της χώρας ".
5. Παράβολο Χαρτοσήμου 15,00 € ( ΥΜΕ Αρ. Πρ. 35445/383 ).
6. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Παρατήρηση:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοτεχνίτης (με εξετάσεις)
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs