Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > ΚΤΕΟ > Χορήγηση βεβαίωσης ABS
 
Χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π. - ABS)


Η παρακάτω διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν το όχημα, αφορούν έλεγχο στα Δημόσια ΚΤΕΟ.

Δικαιολογητικά:

I. ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (Σ.Α.Π. - ABS)

1. Αίτηση.
2. Ειδικό τέλος ελέγχου.
3. Άδεια κυκλοφορίας ή πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα.
4. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ( ΔΤΕ ).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης Σ.Α.Π., στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της παραγράφου 2.1.γ της Υ.Α. 28366/2098/06 (ΦΕΚ Β 441) του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.
6. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής ή / και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας από την οποία εισήχθη το όχημα.

II. ΓΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (Σ.Α.Π. - ABS)

1. Αίτηση.
2. Ειδικό τέλος ελέγχου.
3. Άδεια κυκλοφορίας ή πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν το 2009.
4. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.
5. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ( Β.Κ.Τ. ) από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης Σ.Α.Π., μαζί με αναλυτικό σχεδιάγραμμα του Σ,Α,Π, και φωτοτυπία έγκρισης τύπου των εξαρτημάτων.
6. Βεβαίωση καλής λειτουργίας ( Β.Κ.Λ. ) από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή Σ,Α,Π,
7. Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς και δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση, στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας ή πλαισίου του οχήματος.

Σημειώσεις:
Οι παραπάνω αναφερόμενες βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, πρέπει να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Κατόπιν ραντεβού προσκομίζεται για έλεγχο στις Υπηρεσίες.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > ΚΤΕΟ > Χορήγηση βεβαίωσης ABS
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs