Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > ΚΤΕΟ > Χορήγηση πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Ο.
 
Χορήγηση πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Ο. (Γενικός Έλεγχος Μεμονωμένου Οχήματος)


Η παρακάτω διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν το όχημα, αφορούν έλεγχο στα Δημόσια ΚΤΕΟ.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Επικυρωμένο έγγραφο του εργοστασίου κατασκευής ή της γενικής αντιπροσωπείας στη χώρα αγοράς του αυτοκινήτου ή της γενικής αντιπροσωπείας στη χώρα μας σύμφωνα με το υπόδειγμα Β
3. Εμπορικό φυλλάδιο (prospectus) ή το βιβλίο του κατασκευαστή του οχήματος
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του οχήματος, στην οποία θα δηλώνεται ότι γνωρίζει και βεβαιώνει την ακρίβεια των αναγραφόμενων στο παραπάνω έγγραφο στοιχείων.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου κυριότητας (πιστοποιητικό τελωνείου η διασάφηση)
6. Ειδικό τέλος.
7. Πιστοποιητικό καυσαερίων.

Σημειώσεις:
Κατόπιν ραντεβού προσκομίζεται για έλεγχο στις Υπηρεσίες.
Τα παραπάνω υποβάλλονται στα ΚΤΕΟ Χολαργού - Ελληνικού μέσα σε φάκελο.

 
Αρχική > ΚΤΕΟ > Χορήγηση πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Ο.
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs