Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Υπουργικές Αποφάσεις
 
Υπουργικές Αποφάσεις
 

Αριθμός
Περιγραφή
 
Υ.Α. Δ30/A3/113358/2021 Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ΄ αρ. 50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (ΦΕΚ Β΄ 3056).
Α.1100/2020 ΑΑΔΕ Παράταση απόσυρσης από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)
Υ.Α. A3/16110/1967/2020
Προσωρινή άδεια οδήγησης ν.4663/2020
Προσωρινή άδεια οδήγησης ν.4663/2020
Υ.Α. A3/1517/264/2020
Συμπλήρωση και τροποποίηση της 50984/7947/2013 (Αντ. άδειας οδήγησης Σερβίας)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της 50984/7947/2013 (Αντ. άδειας οδήγησης Σερβίας)
Α.1011/2020 ΑΑΔΕ
Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)
Υ.Α. 48461/4454/2018
Τροποποίηση των Παραρτημάτων του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
Τροποποίηση των Παραρτημάτων του π.δ. 51/2012
Υ.Α. A3/64720/6117/2018
Συμπλήρωση και τροποποίηση της 50984/7947/2013
Συμπλήρωση και τροποποίηση της 50984/7947/2013
Υ.Α. Α/79574/5488/16/2017
Ιατρικό πιστοποιητικό για χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ
Ιατρικό πιστοποιητικό για χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ
Υ.Α. 29898/3378/2016
Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 74/2008 (Α' 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων
Υ.Α. 51420/2811/2016
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 49958/6532/13 Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων
Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων
Υ.Α. 40250/5807/2015
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13948/1902/2014 «Υπάλληλοι - εξεταστές».
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13948/1902/2014
Υ.Α. A3/οικ.
50984/7947/2013
Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων (Νέα Απόφαση)
Υ.Α. Α3/ οικ.50984/7947
Υ.Α. A3/49645/7730/2013
Τροποποίηση των Παραρτημάτων II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
Τροποποίηση των Παραρτημάτων II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
Υ.Α. 30063/4796/2013
Επανακαθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων ΠΕΙ
Επανακαθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων ΠΕΙ
Υ.Α. Α3/15664/2548/2013
Τροποποίηση των Παραρτημάτων I, II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
Τροποποίηση των Παραρτημάτων I, II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
Υ.Α. 29515/3856/2013
Κλείσιμο ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/70 (κατάργηση παράβολων Εθνικής Τράπεζας).
Υ.Α. 29515/3856/2013
Υ.Α. 552/88/2013
Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
Υ.Α. 552/88/2013
Υ.Α. 33243/4894/2012
Ίδρυση Σχολών Π.Ε.Ι. (περιοδικής κατάρτισης).
Υ.Α. 33243/4894/2012
Υ.Α. 3900/555/2012
Διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδικής βοήθειας.
Υ.Α. 3900/555/2012
Υ.Α. 45282/5867/2010
Ανασυγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Υ.Α. 45282/5867/2010
Υ.Α. Φ5/58038/7569/2010
Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και για την καθιέρωση
εποπτικού μηχανισμού στη χορήγηση αδειών σε υποψήφιους οδηγούς καθώς και για την καθιέρωση
εποπτικού μηχανισμού για τον έλεγχο των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.
Υ.Α. Φ5/58038/7569/2010
Υ.Α. 63557/4698/2010
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόκτησης άδειας Τεχνίτη Αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων ή Τεχνιτών υγραερίου αυτοκινήτων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του ν.3897/2010.
Υ.Α. 63557/4698/2010
Υ.Α. 45892/2010
Περιφέρειες και δήμοι - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Υ.Α. 45892/2010
Υ.Α. Φ50/48597/5875/2009
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
Υ.Α. Φ50/48597/5875/2009
Υ.Α. Φ23/24327/2887/2009
Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών.
Υ.Α. Φ23/24327/2887/2009
Υ.Α.24325/2885/2009
Πιστοποίηση προσωπικού τεχνικού ελέγχου δικύκλων.
Υ.Α.24325/2885/2009
Υ.Α.24324/2884/2009
Καθορισμός αυτομάτων γραμμών τεχνικού ελέγχου δικύκλων.
Υ.Α.24324/2884/2009
Y.A. 47272/5763/2009
Μετατροπή άδειας οδήγησης ΕΛ.ΑΣ.
Y.A. 47272/5763/2009
Υ.Α. 24391/2987/2009
Τροποποίηση της Υ.Α. 58930/480/99 - θεωρητική εξέταση αναλφάβητων.
Υ.Α. 24391/2987/2009
Υ.Α. 49522-6046-2009
Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων.
Υ.Α. 49522-6046-2009
Υ.Α. 45990/5584/2009
Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών.
Υ.Α. 45990/5584/2009
Υ.Α. 68831/9254/2008
Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 18623-2372-2008 (νέες άδειες οδήγησης).
Υ.Α. 68831/9254/2008
Υ.Α. 51573/6746/2008
Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση και αλλαγή στοιχείων των καρτών ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς, συνεργεία τεχνίτες, επιχειρήσεις και οργάνων ελέγχου.
Υ.Α. 51573/6746/2008
Υ.Α. 50292/3549/2008
Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες.
Υ.Α. 50292/3549/2008
Υ.Α. 43221/6038/2008
Όροι για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Υ.Α. 43221/6038/2008
Υ.Α. 64885/8388/2008
Εξέταση για τους Σ.Α.Μ.Ε.Ε.
Υ.Α. 64885/8388/2008
Υ.Α. 72048/9666/2008
Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών.
Υ.Α. 72048/9666/2008
Υ.Α. 52526/6904/2007
Πιστοποιητικό Σ.Α.Μ.Ε.Ε.
Υ.Α. 52526/6904/2007
Υ.Α. 21504/2601/2007
Σ.Ε.Σ.Ο. - point system
Υ.Α. 21504/2601/2007
Υ.Α. Β2/24688/1892/2006
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την αύξηση του μικτού βάρους των φορτηγών
αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν.δ.
531/1970 ή του ν. 1073/1980.
Υ.Α. Β2/24688/1892/2006
Υ.Α. 35364/4046/2006
Κ.Τ.Ε.Ο. εκπαιδευτικών οχημάτων.
Υ.Α. 35364/4046/2006
Υ.Α. 28366/2098/2006
Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής (ABS)
κατά την πέδηση.
Υ.Α. 28366/2098/2006
Υ.Α. 4100/4504/2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ.Α. 58930/480/99 <<Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακύκλων.>>
Υ.Α. 4100/4504/2005
Υ.Α. 32496/1558/2003
Καθορισμός ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων.
Καθορισμός ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων.
Υ.Α. 78404/6024/2003
Τροποποίηση της Υ.Α. 4993/395/2003.
Υ.Α. 78404/6024/2003
Υ.Α. 6776/734/2003
Παράβολα ίδρυσης για σχολές οδηγών - ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
Υ.Α. 6776/734/2003
Υ.Α. 4993/395/2003
Καθορισμός του τρόπου διαχωρισμού και σήμανσης των ειδικών λωρίδων λεωφορείων και τρόλεϊ.
Υ.Α. 4993/395/2003
Υ.Α. 58413/7516/2002
Προδιαγραφές μηχανογράφησης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Υ.Α. 58413/7516/2002
Υ.Α. 57216/7383/2002
Κόστος ελέγχου στα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Υ.Α. 57216/7383/2002
Υ.Α. 42558/5591/2002
Πιστοποίηση προσωπικού Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Υ.Α. 42558/5591/2002
Υ.Α. 42485/5569/2002
Τεχνικές προδιαγραφές Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Υ.Α. 42485/5569/2002
Υ.Α. 36927/4751/2002
Όροι για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Υ.Α. 36927/4751/2002
Υ.Α. 30510/3941/2002
Παράβολα ίδρυσης για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Υ.Α. 30510/3941/2002
Υ.Α. Α/10852/754/2002
Διαγραφή αχρηστευμένων, διαλυμένων ή εξαγόμενων στο εξωτερικό αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων.
Διαγραφή αχρηστευμένων, διαλυμένων ή εξαγόμενων στο εξωτερικό αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων.
Υ.Α. 16703/716/2001
Προδιαγραφές κρανών σύμφωνα με την R22.
Υ.Α. 16703/716/2001
Υ.Α. 18586/698/2000
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου για την κίνηση αυτοκινήτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών.
Υ.Α. 18586/698/2000
Υ.Α. 58930/480/1999
Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακύκλων.
Υ.Α. 58930/480/1999
Υ.Α. 58185/2474/1991
Πυροπροστασία για εκπαιδευτήρια.
Υ.Α. 58185/2474/1991
Υ.Α. 79400/2490/1989
Εγκρίσεις τύπου οχημάτων & ελαστικά οχημάτων.
Εγκρίσεις τύπου οχημάτων & ελαστικά οχημάτων.
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Υπουργικές Αποφάσεις
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs