Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ. Στο όνομα κληρονόμων
 
Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. - Δίκυκλου Ι.Χ. Στο όνομα κληρονόμων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ή των κληρονόμων
2. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν ή δήλωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι δηλώθηκε το κληρονομηθέν όχημα, καθώς και τα ποσοστά που κληρονομεί κάθε ένας κληρονόμος.
3. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.
4. Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες (μόνο όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. - Λ.Ι.Χ. ή παλαιό Ε.Ι.Χ. με πινακίδες 2 γραμμάτων που έχει βιβλιάριο μεταβολών ).
5. Βιβλιάριο μεταβολών εάν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. και Λ.Ι.Χ.
6. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.
7. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ότι οι κληρονόμοι θα συνεχίσουν να ασκούν την επιχείρηση του θανόντος στις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο είναι κατηγορίας Φ.Ι.Χ. και άδεια λειτουργίας για Λ.Ι.Χ.
8. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατηρίο,Άδεια παραμονής (Οι Αλλοδαποί), Α.Φ.Μ.αγοραστή.

Διαδικασία:
1. Υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών
2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Από την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών, αυθημερόν ή μία (1) εργάσιμη ημέρα όταν πρόκειται για Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ. και μία (1) εργάσιμη ημέρα εάν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. και Λ.Ι.Χ.

Κόστος:
Γραμμάτιο είσπραξης Τράπεζας για τέλη ταξινόμησης 75,00 € για αυτοκίνητα και 9,00 € για Δ.Ι.Χ.

Παρατήρηση:

Στο δικαιολογητικό 2 πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου, οχήματος ή μοτοσικλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά, του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
β) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος
γ) Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείο ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη
Εάν οι κληρονόμοι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου τότε δεν απαιτείται το δικαιολογητικό 6 (ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ)
Εάν στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. και Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτων οι κληρονόμοι δεν συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα του θανόντος, αλλά επιθυμούν να μεταβιβάσουν το αυτοκίνητο τότε εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας που δεν ισχύει για την κυκλοφορία του αυτοκινήτου και δεν απαιτείται
το δικαιολογητικό 7.

Σημειώσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης θεώρηση γνησίου υπογραφής της ή των υπεύθυνων δηλώσεων από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αστυνομική αρχή και εξουσιοδοτήσεις από κάθε έναν από τους κληρονόμους επίσης με θεώρηση της υπογραφής τους.
Εάν η ΔΟΥ δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικό στο όνομα του ή των κληρονόμων και έχει εκδώσει μόνο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι "τα στοιχεία που προκύπτουν απ' την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής του ή των κληρονόμων".

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. - Δ.Ι.Χ. Στο όνομα κληρονόμων
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs