Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. - Φ.Δ.Χ. Στο όνομα κληρονόμων
 
Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Δ.Χ. (ταξί) - Φορτηγού Δ.Χ. Στο όνομα κληρονόμων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ή των κληρονόμων.
2. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου, οχήματος ή μοτοσικλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν.
Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά, του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται:
α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
γ. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείο ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.
3. Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.
4. Παράβολο 100,00 € από Τράπεζα ( σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Αττικής ).
5. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.
6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, από τον καθένα, με το κατωτέρω κείμενο:
" Η διατήρηση του κληρονομηθέντος δικαιώματος στο με αριθμό κυκλοφορίας ................. Δημοσίας Χρήσης όχημα, δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου ( ασυμβίβαστο ), ότι είναι ή δεν είναι ( διαγράφεται ανάλογα ) κάτοχος άλλου Δημοσίας Χρήσης οχήματος ".

Διαδικασία:
1. Υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών
2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

Σημειώση:
Στην περίπτωση μεταβίβασης Φ.Δ.Χ. οχήματος λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής, εκδίδεται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ενός έτους,
εντός της οποίας απαιτείται να γίνει προσαρμογή στις διατάξεις του Ν 3887/10.

Κόστος:
Παράβολο 100,00 € από Τράπεζα

Παρατήρηση:

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, ή δημοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, ή δημοτική αρχή ).

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. - Φ.Δ.Χ. Στο όνομα κληρονόμων
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs