Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων
 
Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για πετρελαιοκίνητα οχήματα)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή του πτυχίου.
4. Δύο δείγματα εκτύπωσης από τον αναλυτή καυσαερίων στα οποία θα εμφανίζονται τα καταγραφόμενα στοιχεία και η επωνυμία του συνεργείου.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ( ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ )

Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του ν 1599/1986 του έχοντος την άδεια λειτουργίας στο όνομά του, ότι: " Το συνεργείο που λειτουργεί στο όνομα.................στο Δήμο..................επί της οδού.....................διαθέτει, πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού και τα εξής:
o Όργανο μέτρησης καπνού των καυσαερίων των πετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων, δειγματοληπτικής αναρρόφησης και οπτικής ανάγνωσης φίλτρων κατά την πρότυπη κλίμακα BACHARACH.
Το όργανο μέτρησης καπνού είναι τύπου ...............................
Αριθμός σειράς ..............................................................
Το παραπάνω όργανο έχει έγκριση τύπου από αρμόδια Αρχή χώρα μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μετά την 01-01-96 ο προσδιορισμός της αιθάλης στα καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων θα γίνεται με τη μέθοδο της φωτομετρικής απορρόφησης (ΚΥΑ Αρ. Φ50/94475/4557 ΦΕΚ 829/8-11-94 ΤΕΥΧ. Β΄).
o Συλλέκτη δεδομένων ( DATA COLLECTOR ) για την καταγραφή των αυτοκινήτων στα οποία χορηγείται η Κ.Ε.Κ.
o Σύστημα ανύψωσης του αυτοκινήτου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της εξάτμισής του.
o Εγκατάσταση αερισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34 Α/88), η μελέτη της οποίας εκπονήθηκε από Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό (ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού) που έχει κατά νόμο δικαίωμα εκπόνησης τέτοιων μελετών ".

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ( ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ )

Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του ν 1599/1986 του έχοντος την άδεια λειτουργίας στο όνομά του, ότι: " Το συνεργείο που λειτουργεί στο όνομα..................στο Δήμο ....................επί της οδού....................................., ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στο ανυψωτικό μηχάνημα, στο σύστημα εξαερισμού και στον αναλυτή καυσαερίων ".

Σημειώσεις:
Η χορήγηση εξουσιοδότησης Κ.Ε.Κ. είναι διάρκειας 3 ετών, δυνάμενη να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ........................αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι.............................." ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Προϋποθέσεις:
1. Ισχύον Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Ισχύουσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του συνεργείου.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs