Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων
 
Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή του πτυχίου.
4. Δύο δείγματα εκτύπωσης από τον αναλυτή καυσαερίων ( για αυτοκίνητο καταλυτικής και συμβατικής τεχνολογίας ) στα οποία θα εμφανίζονται τα καταγραφόμενα στοιχεία και η επωνυμία του συνεργείου.

ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ Ή ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 του έχοντος την άδεια λειτουργίας στο όνομά του, ότι: " Το συνεργείο που λειτουργεί στο όνομα ...................στο Δήμο ................... επί της οδού ................... διαθέτει, πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού και τα εξής:
Αναλυτή καυσαερίων που ελέγχει, την περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα ( CO ), διοξείδιο του άνθρακα ( CO2 ), άκαυστους υδρογονάνθρακες ( HC ), τον συντελεστή "λ", και τις στροφές του κινητήρα. Ο Αναλυτής είναι τύπου ......................................
Αριθμός σειράς .........................................................
Ο υπόψη αναλυτής έχει ως αρχή λειτουργίας την απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας χωρίς διασπορά (NDIR) και διαθέτει εκτυπωτή των αποτελεσμάτων μέτρησης. Ο παραπάνω αναλυτής έχει έγκριση τύπου από αρμόδια Αρχή χώρα μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Συλλέκτη δεδομένων ( DATA COLLECTOR ) για την καταγραφή των αυτοκινήτων στα οποία χορηγείται η Κ.Ε.Κ.
Σύστημα ανύψωσης του αυτοκινήτου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της εξάτμισής του.
Εγκατάσταση αερισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 78/88 ( ΦΕΚ 34 Α/88 ), η μελέτη της οποίας εκπονήθηκε από Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό που έχει κατά νόμο δικαίωμα εκπόνησης τέτοιων μελετών ".

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ Ή ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 του έχοντος την άδεια λειτουργίας στο όνομά του, ότι: " Το συνεργείο που λειτουργεί στο όνομα ................... στο Δήμο ...................επί της οδού ..................., ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στο ανυψωτικό μηχάνημα, στο σύστημα εξαερισμού και στον αναλυτή καυσαερίων ".

Σημειώσεις:
Η χορήγηση εξουσιοδότησης Κ.Ε.Κ. είναι διάρκειας 3 ετών, δυνάμενη να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ...................................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι..................." ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Προϋποθέσεις:
1. Ισχύον Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Ισχύουσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του συνεργείου.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs