Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης πλυντηρίου - λιπαντήριου
 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης πλυντηρίου - λιπαντήριου


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

1. Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από την χρήση γης.
2. Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του πλυντηρίου.
3. Να πληροί τους περιβαλλοντολογικούς όρους του Ν 1650/86.
4. Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ( οικοπέδου ) που θα ιδρυθεί το πλυντήριο αυτοκινήτων, ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Παράβολο 29,50 €.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι " δεν έχει καταδικαστεί και δεν υπόκειται στις στερήσεις του Ν 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου ".
4. Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου.
5. Βεβαίωση χρήση γης.
6. Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος.
7. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1: 500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα.
8. Κάτοψη του πλυντηρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
9. Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
10. Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1: 50.
11. Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα.
12. Μελέτη μηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα και σχεδιαγράμματα σε 3 αντίγραφα.
13. Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.
14. Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή σε παράρτημα του ή σε εξουσιοδοτημένη Τράπεζα, της νόμιμης αμοιβής του μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.
15. Αποδεικτικό κατάθεσης των νομίμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και Ε.Μ.Π. επί της αμοιβής του μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης κ.λ.π. και επί του προϋπολογισμού της δαπάνης των σχετικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
16. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. καταβολής φόρου επί της αμοιβής του μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) που συνέταξε την μελέτη.
17. Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή μηχανικού, ότι η θέση που βρίσκεται ................... και πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για την ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Σημειώσεις:
Η άδεια ίδρυσης πλυντηρίου - λιπαντηρίου ισχύει για 3 χρόνια, δυνάμενη να παραταθεί για 2 ακόμα χρόνια.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ...................................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι....................................." ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης πλυντηρίου - λιπαντήριου
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs