Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντήριου
 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντήριου


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του πλυντηρίου - λιπαντηρίου ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού " ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθη-σαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του ΠΔ 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα ".
4. Βεβαίωση Ε.Υ.Δ.Α.Π. για την επεξεργασία των απόνερων και τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
5. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
6. Οικοδομική άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση.

Σημειώσεις:
Η άδεια λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντηρίου αυτοκινήτων ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ...................................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι..............................." ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντήριου
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs