Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων
 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

1. Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας και σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου η αναθεώρηση της άδειας οικοδομής του για την εγκατάσταση του πρατηρίου.
2. Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου.
3. Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος.
4. Να πληρεί τους περιβαλλοντολογικούς όρους του Ν 1650/ 86.
5. Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του Π.Δ. 118/06 & Ν 3897/10.
Πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίου θα πρέπει:
" Να είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν έδρα στη χώρα μας, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του Δ.Σ. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται , η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σε επισήμως αναγνωρισμένους ομογενείς από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τουρκία, Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα.
" Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου άρθρο 53 του Ν 3421/2005 και να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων.
" Να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτού.
" Να μην απέχει από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, σε απόσταση μικρότερη από ογδόντα (80) μέτρα, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε περιοχές όπου επιτρέπονται από τις αντίστοιχες χρήσεις γης και υφίστανται νομίμως.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. 30,00 €.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/ 86, στην οποία να δηλώνεται ότι:
" Δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν-3421/05 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων.
" Είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή αν δεν είναι ιδιοκτήτης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 του ιδιοκτήτη ότι συναινεί για την ίδρυση του πρατηρίου υγρών καυσίμων από τον ενδιαφερόμενο και τον εκμεταλλευτή ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι η θέση είναι κατάλληλη για την ίδρυση της εγκατάστασης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.
5. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα ( 4 ) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς πεντακόσια ( 1:500 ) και σε ακτίνα διακοσίων ( 200 ) μέτρων από τα όρια του οικοπέδου. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο του πρατηρίου, η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή μόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου και τα πλάτη των οδών ( πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και διαχωριστικών νησίδων ) καθώς και οι φορές των λωρίδων κυκλοφορίας, μόνο μπροστά από το πρατήριο. Σημειώνονται επίσης γενικά τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και επακριβώς τυχόν ύπαρξη των εγκαταστάσεων και στοιχείων του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 6.
6. Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης σε τέσσερα ( 4 ) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς εκατό ( 1 : 100 ) ή ένα προς πενήντα ( 1 : 50 ), όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του οικοπέδου του πρατηρίου καθώς και η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και οι τροχιές των οχημάτων κατά την κίνηση τους εντός της κυρίας έκτασης του πρατηρίου. Επίσης για τα κτίρια υπάρχει τουλάχιστον μία τομή και σημειώνονται όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον φέροντα οργανισμό και τα στοιχεία πλήρωσης αυτών.
7. Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τέσσερα ( 4 ) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα, προκειμένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξη τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις:
Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
8. Σχέδια λεπτομερειών σε τέσσερα ( 4 ) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα ( 1:50 ) ή ένα προς είκοσι ( 1:20 ).
9 Τεχνική έκθεση για τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εις τριπλούν.
10. Προϋπολογισμό της δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης αντλιών, δεξαμενών κλπ.
11. Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 € για κάθε αντλία συνυπολογιζομένου του ποσού που είχε κατατεθεί με την αίτηση για την έγκριση καταλληλότητας της θέσης του πρατηρίου
Προκειμένου για αντλία χωριστής ή για εγκατάσταση και πλυντηρίου - λιπαντηρίου, υποβάλλεται και δεύτερο γραμμάτιο 30,00 €.
12. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου.
13. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, διενεργείται αυτοψία από Τεχνικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της οικείας υπηρεσίας και πάντως πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης την οποία υποχρεούται να εκδώσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση καταγγελίας για ακαταλληλότητα της θέσης ίδρυσης της εγκατάστασης η αυτοψία πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των 10 ημερών.
14. Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή σε παράρτημα του ή σε εξουσιοδοτημένη Τράπεζα, της νόμιμης αμοιβής του μηχανικού ή υπομηχανικού για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.
15. Αποδεικτικό κατάθεσης των νόμιμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ επί της αμοιβής του μηχανικού για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης, επίβλεψης κλπ. Επί του προϋπολογισμού της δαπάνης των σχετικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
16. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής φόρου επί της αμοιβής του διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού, που συνέταξε τη μελέτη των εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Αρμόδιοι για την κατά την θεώρηση των σχετικών πινακιδίων αμοιβής των μηχανικών καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων είναι για την περιοχή του Νομού Αττικής, το ΤΕΕ, για τις λοιπές περιοχές οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των νομών όπου δεν υπάρχουν παραρτήματα του ΤΕΕ.
Θεώρηση των σχετικών πινακιδίων αμοιβών από ΤΕΕ.

Σημειώσεις:
Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο ( 2 ) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο ( 2 ) έτη ακόμη, εφ' όσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής της οικοδομής ή της διαμόρφωσης του προ του πρατηρίου χώρου.
Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού ή ΦΕΚ και έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ...................αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι......................................" ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs