Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
1. Να μην έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και να μην υπόκειται στις στερήσεις του ν 1763/ 88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
2. Να έχει τύχει άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, που βρίσκεται σε ισχύ.
3. Αν είναι φυσικό πρόσωπο, επιπλέον πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος και να έχει συμπληρώσει το 21ο της ηλικίας του.
4. Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89, του Π.Δ. 118/06, όπως αυτά ισχύουν και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου που να δηλώνει τα αναφερόμενα στην ενότητα 1 της παραπάνω παραγράφου.
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του μηχανικού που είχε την επίβλεψη.
4. Βεβαίωση της αρμόδιας για την προ του πρατηρίου οδό υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της οικείας Περιφέρειας περί της κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου με την οδό αυτή, εφόσον η προ του πρατηρίου οδός είναι λεωφορειακή.
5. Άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.
6. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
7. Βεβαίωση ΕΥΔΑΠ ( εάν στο πρατήριο υπάρχει πλυντήριο ).
8. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων

Σημειώσεις:
Η άδεια λειτουργίας πρατηρίου είναι αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ...................αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι..................................." ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs