Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
 
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση του νέου εκμεταλλευτή.
α) Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του πρατηρίου. Ως τέτοια θεωρούνται το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου του πρατηρίου, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών είναι πλέον " κύριος " του πρατηρίου ή το μισθωτήριο συμβόλαιο, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών είναι πλέον " κάτοχος " του πρατηρίου ή εναλλακτικά Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ότι " έχω το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του πρατηρίου που βρίσκεται στον Δήμο ..................., Οδός ................................ Το δικαίωμα αυτό αντλώ από ( Θα συμπληρώνεται ανάλογα ) το με αριθμό ................... συμβόλαιο αγοράς / από την από ............... σύμβαση μεταξύ ................ και ...............".
Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου είναι εταιρεία, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ( εναλλακτικά ), στην οποία θα δηλώνει ότι:
Ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ................... ΑΕ ή ΕΠΕ ή ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΟΕ, ΕΕ, σύμφωνα με το ( αριθμ. έγγραφο της Δ/νσης Εμπορίου προς το Εθνικό Τυπογραφείου ή αριθμός ΦΕΚ ) η εταιρεία ................ έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων που βρίσκεται επί των οδών .............. στο Δήμο ...................
Το δικαίωμα αυτό η εταιρεία .................το αντλεί από την από ...............σύμβαση μίσθωσης ακινήτου μεταξύ του/της .............. και του/της ............. ( ιδιωτικά συμφωνητικά ανανέωσης μισθώσεως, ιδιωτικό συμφωνητικό ) και την σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ του/της ...............και του/της...................
Τα φυσικά πρόσωπα και τα μέλη προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ - ΕΕ - ΕΠΕ ), απαιτείται να είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1599/1986, ότι:
i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων,
ii. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία ( άρθρο 53 του Ν 3421/2005, Α΄ 302).
Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου είναι εταιρεία υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι :
i. Ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας .............. ΑΕ ή ΕΠΕ δεν καταδικάστηκα αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία ( άρθρο 53 του Ν 3421/2005, Α΄ 302 ) και η εταιρεία ................ΑΕ ή ΕΠΕ δεν έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων την τελευταία οχταετία.
Στο παραπάνω πρατήριο υπάρχουν ( αριθμός και περιεχόμενο δεξαμενών ) και ουδεμία αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.
ii. Ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή της εταιρείας .............. ΟΕ ή ΕΕ σύμφωνα με το .............. δεν καταδικάστηκα αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία ( άρθρο 53 του Ν 3421/2005, Α΄ 302 ) και δεν έχω καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων την τελευταία οχταετία.
Στο παραπάνω πρατήριο υπάρχουν ( αριθμός και περιεχόμενο δεξαμενών ) και ουδεμία αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.
Ως μέλος της ............ ΟΕ ή ΕΕ ( για τον καθένα εταίρο ) δεν καταδικάστηκα αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία ( άρθρο 53 του Ν 3421/2005, Α΄ 302 ) και δεν έχω καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων την τελευταία οχταετία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νέου εκμεταλλευτή του πρατηρίου, σύμφωνα με το Ν 1599/1986, στην οποία δηλώνει τον αριθμό και τον όγκο των δεξαμενών και ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.
δ) Τεχνική έκθεση διπλωματούχου Μηχανικού στην οποία δηλώνει τον αριθμό και τον όγκο των δεξαμενών και ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.
ε) Γραμμάτιο κατάθεσης στην οικονομική υπηρεσία 30,00 € για κάθε αντλία ή διανομέα. Το ισόποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και στην περίπτωση του διακεκριμένου χώρου εγκατάστασης Πλυντηρίου - Λιπαντηρίου ανεξάρτητα από τον μηχανολογικό εξοπλισμό.
στ) Παράβολο 200,00 €, ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου το οποίο εξοφλείται στον λογαριασμό ΚΑΕ 3421 μέσω ΔΟΥ.
ζ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από την πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.
Αντί του πιστοποιητικού στη περίπτωση της ανανέωσης ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει αντίγραφο της αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ή του ενδιαφερόμενου ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Π.Υ. για την ανανέωση του υπάρχοντος (σε ισχύ ή μη ) πιστοποιητικού ( δηλαδή για την έκδοση νέου πιστοποιητικού στην νέα πλέον επωνυμία ).
Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται εντός 4 μηνών το αργότερο, να προσκομίσει πιστοποιητικό στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, αλλιώς ανακαλείται προσωρινά η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.
η) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή, σε περίπτωση που έχει λήξει η προηγούμενη.

Σημειώσεις:
Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού ή ΦΕΚ και έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Το όριο ενηλικίωσης, είναι η ηλικία των δεκαοκτώ ετών συμπληρωμένη.
Θα πρέπει να είναι πληρωμένα τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη λειτουργίας πρατηρίου από την ισχύ της ΑΔ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-02-2005 ΚΥΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέχρι σήμερα.
Επίσης θα πρέπει πάντα να υπάρχει βεβαίωση ηλεκτρολογικού ελέγχου σε ισχύ.
Τα φυσικά πρόσωπα και τα μέλη προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ - ΕΕ - ΕΠΕ ), απαιτείται να είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν έδρα στη χώρα μας, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του Δ.Σ. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται, χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σε επισήμως αναγνωρισμένους ομογενείς από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τουρκία, Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ...................αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι...................................... ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική
ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs