Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ανανέωση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων
 
Ανανέωση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου) & πλυντηρίου - λιπαντήριου


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Παράβολο Δ.Ο.Υ. 29,50 € για μονώροφο σταθμό και 59,00 € για πολυώροφο.
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του εκμεταλλευτή ότι " ουδεμία αλλαγή επήλθε στον σταθμό και την γύρω περιοχή ".
4. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του σταθμού - πλυντηρίου - λιπαντηρίου ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
5. Κατά περίπτωση απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Σημειώσεις:
Η νέα άδεια λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει και πάλι για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί εκ νέου, αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι......................................" ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ανανέωση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs