Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων
 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

1. Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από την χρήση γης.
2. Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού.
3. Να πληρεί τους περιβαλλοντολογικούς όρους του Ν 1650/86.
4. Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του ΠΔ 455/76, όπως αυτό σήμερα ισχύει και το άρθρο 11 του Ν 3897/2010.
5. Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ( οικοπέδου ) που θα ιδρυθεί ο σταθμός αυτοκινήτων ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Παράβολο 29,50 € για μονώροφους σταθμούς και 59,00 € για πολυώροφους.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι " δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/2005 ( ΦΕΚ Α 302 ) από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου ".
4. Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου.
5. Βεβαίωση χρήση γης.
6. Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος.
7. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τρία αντίτυπα υπό κλίμακα 1:500 και σε ακτίνα 100μ. στο οποίο σημειώνεται η οικοδομική γραμμή (με κόκκινο χρώμα) και η θέση του σταθμού, τα πλάτη των οδών και πεζοδρομίων και η επί αυτών πορεία των οχημάτων, το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και ιδιαιτέρως οι υπάρχοντες αρχαιολογικοί χώροι και νοσηλευτικά ιδρύματα.
8. Σχεδιάγραμμα του σταθμού, σε τρία αντίτυπα, σε κάτοψη σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθμευσης μαζί με τους διαδρόμους κυκλοφορίας και να εμφανίζονται επιπρόσθετα η θέση του γραφείου του σταθμού και των βοηθητικών χώρων, το πλάτος του κεκλιμένου επιπέδου και η ακτίνα καμπυλότητας αυτού, οι θέσεις των υποστυλωμάτων καθώς και οι υπάρχουσες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ( ανυψωτήρες, αντλίες, δεξαμενές, ανελκυστήρες, εξαεριστήρες κ.λ.π. ), τα σημεία πρόσβασης, ο χώρος υποδοχής προσωρινής αναμονής των οχημάτων, οι εγκαταστάσεις των εκδοτηρίων εισιτηρίων και ταμείων, εφ' όσον υπάρχουν.
9. Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
10. Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
11. Τεχνική έκθεση σε τρία ( 3 ) αντίτυπα, του συντάκτη της μελέτης κατά νόμο Μηχανικού, υπογεγραμμένη από αυτός και στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς τα της κατασκευής και λειοτυργίας του σταθμού και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
12. Μελέτη μηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για το σύστημα εξαερισμού σε τρία ( 3 ) αντίγραφα και σχεδιαγράμματα σε τρία ( 3 ) αντίγραφα.
13. Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του συστήματος καταιονισμού ύδατος των αιθουσών στάθμευσης και αυτομάτου ανίχνευσης εστίας πυρός.
14. Προϋπολογισμού σε τρία ( 3 ) αντίτυπα της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένου από τον συντάκτη της μελέτης μηχανικό και τον ενδιαφερόμενο. Θεώρηση αμοιβής μελέτης από το ΤΕΕ.
15. Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας για σταθμούς μεγάλου μεγέθους.
16. Βεβαίωση Οργανισμού Αθήνας για σταθμούς μεγάλου μεγέθους.
17. Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή σε παράρτημα του ή σε εξουσιοδοτημένη Τράπεζα, της νόμιμης αμοιβής του Μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.
18. Αποδεικτικό κατάθεσης των νομίμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και Ε.Μ.Π. επί της αμοιβής του Μηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης κ.λ.π. και επί του προϋπολογισμού της δαπάνης των σχετικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
19. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. καταβολής φόρου επί της αμοιβής του Μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) που συνέταξε την μελέτη.
Εάν εντός του υπό ίδρυση σταθμού προβλέπεται τοποθέτηση ανυψωτικών μηχανημάτων για την πλύση και λίπανση αυτοκινήτων ή αντλιών παροχής καυσίμων ή εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού ή εγκατάσταση συστήματος καταιονισμού ύδατος ή αυτόματου ανιχνεύσεως εστίας πυρός εφ΄ όσον απαιτούνται αυτές, η σχετική έγκριση πρέπει να παρέχεται με την απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια ιδρύσεως του σταθμού και με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
i. Γραμμάτιο κατάθεσης 29,50 € στην ΔΟΥ για το πλυντήριο - λιπαντήριο.
ii. Γραμμάτιο κατάθεσης 29,50 € στην ΔΟΥ για κάθε αντλία καυσίμου. Για αντλίες που παρέχουν χωριστά ή με ανάμιξη διάφορα είδη καυσίμων ( δίδυμες ή τρίδυμες αντλίες ) πρέπει να υποβάλλονται και επιπλέον γραμμάτια κατάθεσης 29,50 € στην ΔΟΥ με τον αριθμό των αντλιών παροχής καυσίμου.
iii. Μελέτη μηχανικού σε τρία αντίτυπα για τον εξαερισμό του χώρου του σταθμού συνταγμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Π.Δ. 455/76.
iv. Μελέτη και σχεδιαγράμματα σε τρία αντίτυπα του συστήματος καταιονισμού ύδατος και αυτόματης ανίχνευσης εστίας πυρός των αιθουσών στάθμευσης.
v. Προϋπολογισμού σε τρία αντίτυπα της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένου από τον συντάκτη της μελέτης μηχανικό και τον ενδιαφερόμενο.

Σημειώσεις:
:Η άδεια ίδρυσης σταθμού ισχύει για 3 χρόνια, δυνάμενη να παραταθεί για 2 ακόμα χρόνια.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής:
" Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι................... ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs