Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων
 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Άδεια οικοδομής.
3. Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του σταθμού ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού " ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του ΠΔ 455/76 όπως αυτό ισχύει σήμερα ".
5. Κατά περίπτωση απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Ιδιωτικοί Χώροι Στάθμευσης
" Για τους κατά τις διατάξεις του Ν 960/70 χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων εφόσον ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης αυτών είναι ο καθοριζόμενος από τα οικεία Προεδρικά Διατάγματα ή τις αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν 960/79 ή εφόσον ο χώρος στάθμευσης προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, η αρμοδιότητα αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ανήκει στην οικεία για τη χορήγηση της άδειας οικοδομής, πολεοδομική αρχή ".

Σημειώσεις:
Η άδεια λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι......................................" ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs