Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων
 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτ/των που λειτουργεί με υπαλλήλους


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Βεβαίωση χρήση γης.
3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 200 και ακτίνα 50 μέτρα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή " ότι έχω το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου για την χρησιμοποίησή του ως υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ".
5. Σχέδιο γενικής διάταξης σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 100.
6. Γραφείο [ ( κινητό ή μη ) περίπτερο ] για την στέγαση του εκμεταλλευτή.
7. Τεχνική έκθεση σε τρία αντίγραφα.

Σε περίπτωση λειτουργίας μετά την 18:00
Επιπλέον:

1. Σχεδιαγράμματα ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.
2. Τεχνική έκθεση ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.
3. Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.
4. Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή σε παράρτημα του ή σε εξουσιοδοτημένη Τράπεζα, της νόμιμης αμοιβής του Μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.
5. Αποδεικτικό κατάθεσης των νομίμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και Ε.Μ.Π. επί της αμοιβής του Μηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης κλπ. και επί του προϋπολογισμού της δαπάνης των σχετικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
6. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. καταβολής φόρου επί της αμοιβής του Μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) που συνέταξε την μελέτη.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή μηχανικού, ότι η θέση που βρίσκεται ............... και πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για την ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Σημειώσεις:
Η άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων είναι διάρκειας 6 μηνών μη δυνάμενη να παραταθεί.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι......................................" ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs