Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υπαίθριου, στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων
 
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υπαίθριου, στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων και πλυντηρίου - λιπαντήριου


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Παράβολο Δ.Ο.Υ. 29,50 € για μονώροφο σταθμό και 59,00 € για πολυώροφο.
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του προηγούμενου εκμεταλλευτή ότι " παραιτούμαι οριστικά και αμετάκλητα της αριθ. ...............άδειας λειτουργίας ( του σταθμού αυτοκινήτων, υπαίθριου σταθμού, πλυντηρίου - λιπαντηρίου ) που λειτουργεί στον Δήμο ................ επί της οδού .............. αριθ. ..........υπέρ του ...................".
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του νέου εκμεταλλευτή ότι " δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του Ν.1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του ( σταθμού αυτοκινήτων, υπαίθριου σταθμού, πλυντηρίου - λιπαντηρίου ) που λειτουργεί στον Δήμο ...............επί της οδού .................. αριθμ. ...................".
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του νέου εκμεταλλευτή ότι " ουδεμία αλλαγή επήλθε στον σταθμό και την γύρω περιοχή ".

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
1. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ( ότι υπεβλήθη δήλωση έναρξης εκμετάλλευσης του υπόψη σταθμού ).
2. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, για την προμήθεια των απαραίτητων πυροσβεστήρων ( τουλάχιστον 6 κιλών ).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
1. Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο νέο όνομα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του σταθμού ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
2. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στο νέο όνομα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
1. Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο νέο όνομα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του πλυντηρίου - λιπαντηρίου ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
2. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στο νέο όνομα.

Σημειώσεις:
Η άδεια λειτουργίας ( σταθμού αυτ/των, πλυντηρίου - λιπαντηρίου ) ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η άδεια λειτουργίας υπαίθριου σταθμού ισχύει για 3 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι......................................" ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υπαίθριου, στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs