Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων ( self service )
 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτ/των υπαίθριου που λειτουργεί χωρίς υπαλλήλους με αυτοεξυπηρέτηση ( self service )


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Βεβαίωση χρήση γης.
3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 200 και ακτίνα 50 μέτρα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή " ότι έχω το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου για την χρησιμοποίησή του ως υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ".
5. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι " δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του Ν 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου ".
6. Σχεδιάγραμμα σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 100 ή 1: 50, κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθμευσης μετά των διαδρόμων προσπέλασης.
7. Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα.
8. Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή μηχανικού, ότι η θέση που βρίσκεται........ και πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για την ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Σε περίπτωση λειτουργίας μετά την 18:00
Επιπλέον:

1. Σχεδιαγράμματα ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.
2. Τεχνική έκθεση ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.
3. Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.
4. Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή σε παράρτημα του ή σε εξουσιοδοτημένη Τράπεζα, της νόμιμης αμοιβής του Μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.
5. Αποδεικτικό κατάθεσης των νομίμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και Ε.Μ.Π. επί της αμοιβής του Μηχανικού (ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού) για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης κλπ. και επί του προϋπολογισμού της δαπάνης των σχετικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
6. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. καταβολής φόρου επί της αμοιβής του Μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) που συνέταξε την μελέτη.

Σημειώσεις:
Η άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων είναι διάρκειας 6 μηνών μη δυνάμενη να παραταθεί.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι......................................" ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων ( self service )
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs