Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Χορήγηση πιστοποίησης συνεργείου για την αντικατάσταση καταλυτών
 
Χορήγηση πιστοποίησης συνεργείου για την αντικατάσταση απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων ή εκ των υστέρων τοποθέτηση τους


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας εξουσιοδότησης χορήγησης Κ.Ε.Κ.
4. Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης του υπεύθυνου του συνεργείου από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ή φορέα που ορίζεται από αυτό ή από εγκεκριμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ).
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν 1599/86 του έχοντος την άδεια λειτουργίας στο όνομά του, ότι: " Το συνεργείο που λειτουργεί στο όνομα .................. στο Δήμο............επί της οδού ....................... διαθέτει, τον κάτωθι υποχρεωτικό εξοπλισμό που ορίζει το ΠΔ 78/88, δηλαδή ...................................... και επιπλέον:
Μηχανογραφικό σύστημα που λαμβάνει και καταγράφει αυτόματα την ημερομηνία ελέγχου, τις στροφές του κινητήρα, την περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άθρακα ( CO ), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), άκαυστους υδρογονάνθρακες ( HC ), τον συντελεστή "λ". Επιπρόσθετα καταχωρείται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ο αριθμός της νέας ΚΕΚ που θα εκδίδεται και τα χαρακτηριστικά του καταλυτικού μετατροπέα που τοποθετήθηκε.
O Αναλυτής είναι τύπου ......................................
Αριθμός σειράς ......................................
Συλλέκτη δεδομένων ( DATA COLECTOR ) για την καταγραφή των αυτοκινήτων στα οποία χορηγείται η Κ.Ε.Κ.
Σύστημα ανύψωσης του αυτοκινήτου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της εξάτμισής του.
Εγκατάσταση αερισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 78/88 ( ΦΕΚ Ά 34 ).
6. Δείγμα εκτύπωσης από το μηχανογραφικό σύστημα στην οποία θα εμφανίζονται τα καταγραφόμενα στοιχεία και η επωνυμία του συνεργείου.

Σημειώσεις:
Για την ανανέωση της πιστοποίησης υποβάλλονται τα δικαιολογητικά ( 1, 2, 3 ) ως ανωτέρω και χορηγείται πιστοποίηση με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι..................." ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Χορήγηση πιστοποίησης συνεργείου για την αντικατάσταση καταλυτών
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs