Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας συνεργείου
 
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι " δεν καταδικάστηκα για λιποταξία ή ανυποταξία και δεν υπόκειμαι στις στερήσεις και ανικανότητας του άρθρου 53 του Ν 3421/2005 και έχω το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του συνεργείου................... που βρίσκεται επί της οδού...................στο Δήμο ...................".
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας εργασίας στην χώρα αν είναι αλλοδαπός.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 του έχοντος την άδεια λειτουργίας ότι " παραιτούμαι οριστικά και αμετάκλητα της αριθ............ άδειας λειτουργίας του συνεργείου αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της οδού ................... στο Δήμο...................".
5. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή.
6. Πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
7. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του ΝΔ 3100/54 ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του Ν 1575/85. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή άδειας, τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευμένο από το Δελτίο Αναγγελίας Πρόσληψης ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.
8. Υπεύθυνη Δήλωση επιβλέποντος - ων για κάθε ειδικότητα " δεν ασκώ επίβλεψη εργασιών σε άλλο συνεργείο σε όλη την επικράτεια ".

Σημειώσεις:
1. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού ή ΦΕΚ και έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών.
2. Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: " Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι..................." ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας συνεργείου
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs