Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ανανέωση άδειας εκπαιδευτή οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

( Σύμφωνα με το Π.Δ. 208/2002 )


Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.


Δικαιολογητικά για ανανέωση:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (με την οποία δηλώνετε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 208/2002).
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α' έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (Αναζητείται από την Υπηρεσία).
3. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε. ή Ι.Κ.Α.).
4. Ανανεωμένη άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών, και κατάθεση φωτοαντίγραφου.
5. Παράβολο δημοσίου ταμείου των 30,00 €
6. Ένα φάκελο.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ανανέωση άδειας εκπαιδευτή οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs