Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

( Σύμφωνα με το Π.Δ. 208/2002 )


Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.


Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

1) Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
2) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.
3) Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα και τις ποινές της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 208.
4) Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
5) Δεν είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ., και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και συνταξιούχοι αυτών.


Για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τα εξής δικαιολογητικά :

1) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (στην οποία να δηλώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ότι δεν εμπίπτει στο ασυμβίβαστο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 208/02 και ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 208).
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
3) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης που χορηγεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Εθνικής Αντιστάσεως 41 Ν. Ιωνία, τηλ. 210 270 9021, πληροφορίες: 210 27 09 083 έως 085).
4) Αποδεικτικό καταβολής υπέρ δημοσίου του ποσού των 30 €.
5) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α' έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (Αναζητείται από την Υπηρεσία).
6) Δύο ( 2 ) φωτογραφίες.Για τη χορήγηση αντίγραφου άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τα εξής δικαιολογητικά :

1) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
2) Παράβολο 30,00 €.
3) Τη φθαρμένη άδεια εκπαιδευτή ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι απώλεσε ή του εκλάπη η άδεια και δεν παρακρατείται από οποιαδήποτε αρχή.
4) Δύο ( 2 ) φωτογραφίες.

 

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, ή δημοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 

  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs