Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Άδεια λειτουργίας

KENTΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
( Σύμφωνα με το Π.Δ. 208/2002 )

Για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. , υποβάλλονται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. είναι εξοπλισμένο, τουλάχιστον, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του     Π.Δ. 208 υλικά και εποπτικά μέσα.
2. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα τους.
3. Παράβολο Δημόσιου ταμείου των 60 €.
4. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης (η βεβαίωση προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ).

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, τον έλεγχο αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία και την διενέργεια αυτοψίας στο χώρο του Κέντρου και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια λειτουργίας του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.


  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. άδειας λειτουργίας
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs