Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Aδεια ίδρυσης

KENTΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
( Σύμφωνα με το Π.Δ. 208/2002 )

Για την θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, ιδρύονται Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

Η διεύθυνση σπουδών, η ευθύνη για την σωστή λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και την τήρηση των σχετικών διατάξεων ανατίθεται στον Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος πρέπει να είναι Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών ή Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου.

'Aδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. χορηγείται :
 (α) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και του αστικού συνεταιρισμού) στο όνομα οποίων λειτουργούν Σχολές Οδηγών.
 (β) σε νομικά πρόσωπα, εφ' όσον στο όνομα όλων των μελών αυτών λειτουργούν Σχολές Οδηγών.

Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου :

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Σχολής Οδηγών, και σε περίπτωση νομικού προσώπου επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών των Σχολών Οδηγών όλων των μελών του.
4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου από το οποίο να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού προσώπου είναι η θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών.
5. Παράβολο Δημοσίου ταμείου των 30 €.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Υπηρεσία.
8. Κάτοψη των χώρων (αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, όπου θα προκύπτει η :
 α. Για τα φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον δέκα πέντε (15) τ.μ. (μικτό) και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον (10) τ.μ. (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.
 β. Για τα νομικά πρόσωπα που έχουν μέχρι και τρεις εταίρους ή μετόχους τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τ.μ. (μικτό) και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον (10) τ.μ. (μικτό) μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.
 γ. Για τα νομικά πρόσωπα που έχουν άνω των τριών εταίρων ή μετόχων, τουλάχιστον δύο αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού, η κάθε μία, τουλάχιστον είκοσι (20) τ.μ. (μικτό), ή μίας αίθουσας εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τ.μ. (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον (10) τ.μ. (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Μία τουλάχιστον αίθουσα διδασκαλίας θα είναι εξοπλισμένη με τα προβλεπόμενα μέσα.
Κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι ενιαία, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση.
9. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Ο χρόνος ισχύος της άδειας ίδρυσης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Aδεια ίδρυσης
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs