Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές ¶δειες > Τεχνίτες αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων - μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων (Έλληνες υπήκοοι)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

Α. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ :
( Η προϋπηρεσία, σε όμοια εργασία, καθορίζεται σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και πρέπει να έχει διανυθεί μέσα στην
τελευταία οκταετία ).

1. Αίτηση.
2. Παράβολο 29,50 € από Δ.Ο.Υ.
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
4. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες ( τύπου ταυτότητας ).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: - ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/1988 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα) "στρατολογία των Ελλήνων")
-δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία για την απόκτηση ¶δειας Ασκήσεως Επαγγέλματος της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας για προϋπηρεσία εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος
- τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας
6. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου σχολής.
7. Πιστοποιητικό εργασίας ( υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και θεωρημένο από τον επόπτη εργασίας - το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας ).
8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του εργοδότη.
9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας συνεργείου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) για την περιβαλλοντική διαχείριση του Φανοποιείου ή του Βαφείου.

Β. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ Ή ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:
( Η προϋπηρεσία, σε όμοια εργασία, καθορίζεται σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και πρέπει να έχει διανυθεί μέσα στην τελευταία οκταετία ).
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) και επιπλέον:
¶ Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ότι έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την εκμετάλλευση συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων.
¶ Βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού επιμελητηρίου, ότι αποδεδειγμένα έχουν εκτελέσει αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) για την περιβαλλοντική διαχείριση του Φανοποιείου ή του Βαφείου.

Γ. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ :
( Πρέπει να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οκτώ ( 8 ) ετών η οποία πρέπει να έχει διανυθεί μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία ).
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 ) και επιπλέον:
¶ Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης, αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ), από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει για τουλάχιστον 100 ώρες επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) για την περιβαλλοντική διαχείριση του Φανοποιείου ή του Βαφείου.

Δ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ Ή ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:
( Πρέπει να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οκτώ ( 8 ) ετών η οποία πρέπει να έχει διανυθεί μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία ).
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) και επιπλέον:
¶ Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ότι έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την εκμετάλλευση συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων.
¶ Βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ότι αποδεδειγμένα έχουν εκτελέσει αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων.
¶ Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης, αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ), από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει για τουλάχιστον 100 ώρες επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) για την περιβαλλοντική διαχείριση του Φανοποιείου ή του Βαφείου.

Ε. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ( ΠΔ 66/2010 ):
( Πρέπει ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει υποχρεωτικά μία εκ των εξής υφιστάμενων αδειών Α.Ε.):
i. Μηχανοτεχνίτη,
ii. Ηλεκτροτεχνίτη,
iii. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου,
iv. Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων,
v. Διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων.
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) και επιπλέον:
¶ Αντίγραφο μία εκ των παραπάνω αδειών άσκησης επαγγέλματος.
¶ Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή ( ΚΕΚ ή ΑΕΙ ) και η λήψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού, με βάση το άρθρο 10 του Ν 3897/2010.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές ¶δειες > Τεχνίτες αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs