Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Τεχνίτες αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων - μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων (ξένοι υπήκοοι)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνονται όλα τα στοιχεία της άδειας παραμονής στην Ελλάδα.
2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής.
3. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες ( τύπου ταυτότητας ).
4. Παράβολο 29,50 € από Δ.Ο.Υ.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ισοτιμίας με αντίστοιχο ελληνικό τίτλο.
6. Πιστοποιητικό Εργασίας που συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Το πιστοποιητικό αυτό αν έχει εκδοθεί σε χώρα - μέλος της Ε.Ε. πρέπει να φέρει θεώρηση της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσής του, άλλως πρέπει να είναι επικυρωμένο από Ελληνική Προξενική Αρχή, Από το πιστοποιητικό αυτό πρέπει σαφώς να προκύπτει ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του ενδιαφερόμενου στην συγκεκριμένη ειδικότητα.

Σημείωση:
Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Τεχνίτες αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs