Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών
 
Ανανέωση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ( το κείμενο δίδεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).
3. Παλαιά άδεια οδικού μεταφορέα.
4. Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος ( Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ), ότι υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του αιτούντος που αντιστοιχεί σε 9.000 € όταν χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο και 5.000 € για κάθε επιπλέον αυτοκίνητο.
5. Ποινικό Μητρώο τύπου Β΄, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οίκοθεν από την την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Σημειώσεις:
1. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει την προϋπόθεση της επαγγελματικότητας, αλλά προσλαμβάνει τρίτον ο οποίος έχει την προϋπόθεση αυτή, συνυποβάλλονται μαζί με το Π.Ε.Ι. και το δικαιολογητικό 3 στο όνομα του κατόχου του Π.Ε.Ι.
2. Η ισχύς των αδειών οδικού μεταφορέα είναι πενταετής.

Παρατήρηση:
:Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs