Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Πιστοποιητικό συμβούλου ασφαλείας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 
Έκδοση πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλείας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κοινοτικής άδειας οδηγήσεως αυτοκινήτου Β κατηγορίας.
5. Παράβολο 52,82 € της ΕΤΕ, υπέρ του λογαριασμού 040/541077-03 που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
6. Βεβαίωση παρακολούθησης του αναγκαίου κύκλου μαθημάτων, ειδικής κατάρτισης.
7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας βεβαίωσης εγγραφής ( για πολίτες κράτους μέλους Ε.Ε. ) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής ( για πολίτες κράτους μη μέλους Ε.Ε. ).
8. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό Σ.Α.Μ.Ε.Ε., αν πρόκειται για ανανέωση ή επέκταση.

Παρατήρηση:
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο να είναι επικυρωμένο.

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Πιστοποιητικό συμβούλου ασφαλείας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs