Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Σχολές Οδηγών Άδεια λειτουργίας

Άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
( Σύμφωνα με το Π.Δ. 208 / 23 Αυγούστου 2002 )


Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, που χορήγησε την άδεια ίδρυσης, τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αίτηση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο καταστατικού, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
3. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής θεωρημένα από την υπηρεσία που εξέδωσε τις άδειες κυκλοφορίας.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον Ο.Α.Ε.Ε. του φυσικού προσώπου ή αυτών που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο.
5. Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 60 €.
6. Βεβαίωση της οικείας οικονομικής εφορίας περί έναρξης της λειτουργίας της σχολής οδηγών. Η βεβαίωση αυτή θα μπορεί να προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι η σχολή είναι εξοπλισμένη με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 208, εποπτικά μέσα.

Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά, διενεργήσει υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο της σχολής και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών.

  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Σχολές Οδηγών Άδεια λειτουργίας
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs