Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Σχολές Οδηγών Άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος

Άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
( Σύμφωνα με το Π.Δ. 208 / 23 Αυγούστου 2002 )


Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της σχολής οδηγών.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.
5. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
6. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του παρόντος Π.Δ.
7. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου.
8. Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 60 €.
9. Βεβαίωση της οικείας οικονομικής εφορίας περί έναρξης της λειτουργίας της επιχείρησης ( υποκατάστημα σχολής οδηγών ), στην οποία θα αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία θα προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.


Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά, διενεργήσει υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο της σχολής και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος Σχολής Οδηγών.

  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Σχολές Οδηγών Άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs