Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Σχολές Οδηγών Άδεια ίδρυσης

Άδεια ίδρυσης σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
( Σύμφωνα με το Π.Δ. 208 / 23 Αυγούστου 2002 )


Αρμόδια υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις

Για τα φυσικά πρόσωπα:

Ισχύουσα άδεια εκπαιδευτή
Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και άδεια κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον εκπαιδευτικού οχήματος, το οποίο πρέπει να έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό.
Χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον 15 τ.μ.(μικτό) μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση.
Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.

Για τα νομικά πρόσωπα ( ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ με ονομαστικές μετοχές και αστικό συνεταιρισμό ):

Ισχύουσα άδεια εκπαιδευτή, για όλα τα μέλη του νομικού προσώπου.
Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και άδειες κυκλοφορίας τριών τουλάχιστον εκπαιδευτικών οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα ως εκπαιδευτικά αυτοκίνητα.
Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ.(μικτό) μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση.
Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε., για όλα τα μέλη του νομικού προσώπου.


Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η σχολή τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή (ή των εκπαιδευτών).
3. Παράβολο 30 €.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.
5. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
6. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του παρόντος Π.Δ.
7. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου.

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια ίδρυσης σχολής οδηγών. Ο χρόνος ισχύος της άδειας ίδρυσης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Σχολές Οδηγών Άδεια ίδρυσης
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs