Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) αρχική χορήγηση

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΑΞΙ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ

Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σύμφωνα με τις διαταξεις του Ν. 4070/2012 αρθ. 95 (ΦΕΚ 82 Α') για να χορηγηθεί ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. απαιτείται ο υποψήφιος:


1. Να έχει συμπληρώσει το 21ο και να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του
κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών και να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας, από 24 μήνες πριν, εάν η άδεια είναι ερασιτεχνική, τουλάχιστον.
2. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α').
3. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, ή από το Δημόσιο.
4. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
5. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α') Δηλαδή: Συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
6. Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.
8. Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.
9. Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο :
« Είμαι μόνιμος κάτοικος . . . . . . . . . . . . . . . . και δεν έχω υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη υπηρεσία για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί. Δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα του δημοσίου τομέα. ( Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, οργανισμούς επιχείρησης, Τράπεζες, θυγατρικές εταιρείες και λοιπούς φορείς του άρθρ. 1 παρ. 6 Ν. 1256/82). Δεν παίρνω σύνταξη από κανένα ασφαλιστικό ταμείο, ούτε από το Δημόσιο. Δεν έχω τιμωρηθεί από το πειθαρχικό συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου ταξί.»
2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και κατάθεση απλής φωτοτυπίας
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
4. Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (επικυρωμένο αντίγραφο) Συγκεκριμένα:
  α) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν γεννηθεί έως την 2 - 4 - 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
  β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 3 - 4 - 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
  γ) Για τους αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό επάρκειας Ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (από Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22 τηλ.2103680000 ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπ. Παιδείας τηλ. 2310459101)
5. Πιστοποιητικά Ιατρών: Παθολόγου, Οφθαλμίατρου & Ψυχίατρου  που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις
σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτησηεπαγγελματικής άδειας οδήγησης (ΟΜΑΔΑ 2)
Τα Πιστοποιητικά των Ιατρών απαιτούνται ασχέτως της άδειας οδήγησης που κατέχετε και ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
Εάν αποκτάτε για πρώτη φορά επαγγελματική άδεια εκτός των Πιστοποιητικών απαιτούνται και οι παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:
1. Γενική αίματος, 2. Ουρίας, 3. Σακχάρου, 4. Ακτινογραφία Θώρακος, 5. Καρδιογράφημα και το βιβλιάριο ασθενίας.
οι οποίες προσκομίζονται στον παθολόγο.
6. Αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής του παθολόγου και του οφθαλμίατρου που πραγματοποίησαν την εξέταση.
7. e-Παράβολο των 50 € για έκδοση ειδικής άδειας (κωδ.2986).
8. e-Παράβολο των 20 € για συμμετοχή στην θεωρητική εξέταση (κωδ.8151).
9. (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
10. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.Εξέταση:

Ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος σε γραπτές εξετάσεις με τα εξής θέματα :
« Κανονισμοί επιβατικών Δημόσιας χρήσεως »
« Στοιχεία μηχανολογίας αυτοκινήτου »
« Πρώτες βοήθειες »
« Τοπικά θέματα »

Τα ερωτηματολόγια για τα παραπάνω θέματα διατίθεται από την Υπηρεσία με την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Παρατήρηση:
Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) έχει ισχύ έως 5 έτη.

 

  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) αρχική χορήγηση
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs