Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
 

Αριθμός
Περιγραφή
 
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 (30/04/2022)
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24489 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού,στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Κ.Υ.Α. 16229/2012
Κ.Υ.Α. 16229/2012
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας. ( Πράσινος Δακτύλιος )
Κ.Υ.Α. 16229/2012
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001/2011
Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄) Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001/2011
Κ.Υ.Α. 3019/στ/0967/Φ911/2011
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. (Δακτύλιος)
Κ.Υ.Α. 3019/στ/0967/Φ911/2011
Κ.Υ.Α. 29240/3729/2010
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α΄15), για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς το αντίστοιχο παράρτημα της Οδηγίας 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβ. 2006 και 2009/112/ΕΚ και 2009/113 της Επιτροπής της 25ης Αυγ. 2009.
Κ.Υ.Α. 29240/3729/2010
Κ.Υ.Α. 64094/119/2010
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2011.
Κ.Υ.Α. 64094/119/2010
Κ.Υ.Α. 125494/2009
Απόσυρση οχημάτων (ρυπογόνα παλαιάς τεχνολογίας).
Κ.Υ.Α. 125494/2009
Κ.Υ.Α. 38350/4644/2009
Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 (διπλό σταντ).
Κ.Υ.Α. 38350/4644/2009
Κ.Υ.Α. 16085/2009
Πυροπροστασία για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Κ.Υ.Α. 16085/2009
Κ.Υ.Α. 15209/1911/2008
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας Φορτηγών 2008.
Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008
Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ.19/1995 (ΦΕΚ Α΄15), για την προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τα αντίστοιχα παραρτήματα της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
άδεια οδήγησης, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20.12.2006, 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.11.2006 και 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27.6.2008.
Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008
Κ.Υ.Α. 21504/2601/2007
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.).
Κ.Υ.Α. 21504/2601/2007
Κ.Υ.Α. 52526/6904/2007
Εξέταση για τους Σ.Α.Μ.Ε.Ε.
Κ.Υ.Α. 52526/6904/2007
Κ.Υ.Α. 43917/5066/2006
Συμμόρφωση με την 2003/20/ΕΚ (ζώνες ασφαλείας για παιδιά).
Κ.Υ.Α. 43917/5066/2006
Κ.Υ.Α. 22172/1385/2006
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 31949/2725/1998 (Β΄338) κοινής υπουργικής απόφασης "Διαδικασίες και δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισμό των επιβατικών αυτοκινήτων σαν αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και υπαγωγής των φορτηγών στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2682/1999"
Κ.Υ.Α. 22172/1385/2006
K.Υ.Α. 3021/19/53/2005
Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.
K.Υ.Α. 3021/19/53/2005
Κ.Υ.Α. 74379/3650/03/04
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/76/ΕΚ
Κ.Υ.Α. 74379/3650/03/04
Κ.Υ.Α. 43500/5691/2002
Μέθοδοι αλκοτέστ.
Κ.Υ.Α. 43500/5691/2002
K.Υ.Α. Α/80410/5610/2001 Αντικατάσταση διατάξεων της ΣΤ/29884/1977 (Β΄1288) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί διαγραφής αχρηστευόμενων, διαλυόμενων ή εξαγόμενων στο Εξωτερικό αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων»
Αντικατάσταση διατάξεων της ΣΤ/29884/1977 (Β΄1288) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί διαγραφής αχρηστευόμενων, διαλυόμενων ή εξαγόμενων στο Εξωτερικό αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων»
K.Υ.Α. Γ5/29480/2304/2001
Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου - Έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων.
K.Υ.Α. Γ5/29480/2304/2001
Κ.Υ.Α. 64834/5491/2000
Επαγγελματική κατάρτιση για τους Σ.Α.Μ.Ε.Ε.
Κ.Υ.Α. 64834/5491/2000
K.Υ.Α. Κ3/1563/2000
Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης.
K.Υ.Α. Κ3/1563/2000
K.Υ.Α. 5535/459/1999
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/77/ΕΚ
K.Υ.Α. 5535/459/1999
K.Υ.Α. 58215/187/1992
Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 12066/1989 (Β΄351) κοινής υπουργικής απόφασης '' Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας''
K.Υ.Α. 58215/187/1992
K.Υ.Α. 12066/1989
Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας.
( Μεγάλος Δακτύλιος )
K.Υ.Α. 12066/1989
K.Υ.Α. 12651/1984
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕOΚ
K.Υ.Α. 12651/1984
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs