Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Νόμοι
 
Νόμοι - νομοθετικές ρυθμίσεις
 

Αριθμός
Περιγραφή
 
Ν. 4784/2021
Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ν. 4663/2020
Προσωρινή άδεια οδήγησης
Προσωρινή άδεια οδήγησης
Ν. 4657/2020
Αναγνώριση άδειων οδήγησης Αλβανίας
Ν. 4599/2019
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις
Ν. 4599/2019
Ν. 4568/2018
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις - Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησης
Ν. 4568/2018
Ν. 4530/2018
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ν. 4530/2018
Ν. 4529/2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ
Ν. 4529/2018
Ν. 4413/2016
Σχολές εκπαίδευσης και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών
Ν. 4413/2016
Ν. 4402/2016
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών εντός ωραρίου
Ν. 4402/2016
Ν. 4370/2016
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων
Ν. 4370/2016
Ν. 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις, άδειες κυκλ. Φ.Ι.Χ., Εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ - 3ο Μνημόνιο
Ν.4336/2015
Ν. 4313/2014
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
Ν. 4313/2014
Ν. 4250/2014
Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις
Ν. 4250/2014
Ν. 4233/2014
Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.
Ν. 4233/2014
Ν. 4199/2013
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ν. 4199/2013
Ν. 4155/2013
Τροποποιήσεις ΚΟΚ, Π.Δ.51/2012, Π.Δ. 74/2008, Π.Δ. 208/2002, παράβολα κλπ.
Ν. 4155/2013
Ν. 4070/2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
Ν. 4070/2012
Ν. 3986/2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
Ν. 3986/2011
Ν. 3919/2011
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.
Ν. 3919/2011
Ν. 3917/2011
Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς
διατάξεις.
Ν. 3917/2011
Ν. 3899/2010
Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας. Αναπροσαρμογή φόρου πολυτελείας
στα επιβατικά αυτοκίνητα.
Ν. 3899/2010
Ν. 3897/2010
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και
βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και
την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.
Ν. 3897/2010
Ν. 3887/2010
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
Ν. 3887/2010
Ν. 3842/2010
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
Ν. 3842/2010
Ν. 3801/2009
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
Ν. 3801/2009
Ν. 3763/2009
Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
Ν. 3763/2009
Ν. 3710/2008
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών (Κ.Ε.Κ. Συνεργεία, Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
Ν. 3710/2008
Ν. 3697/2008
Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
Ν. 3697/2008
Ν. 3542/2007
Τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. - Ν. 2696/1999
Ν. 3542/2007
Ν. 3471/2006
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997.
Ν. 3471/2006
Ν. 3431/2006
Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
Ν. 3431/2006
Ν. 3463/2006
Κώδικας δήμων και κοινοτήτων.
Ν. 3463/2006
Ν. 3446/2006
Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων.
Ν. 3446/2006
Ν. 3431/2006
Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
Ν. 3431/2006
Ν. 3345/2005
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.
Ν. 3345/2005
Ν. 3109/2003
Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις.
Ν. 3109/2003
Ν. 2881/2001
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων.
Ν. 2881/2001
Ν. 2963/2001
Δημόσιες επιβατικές μεταφορές - ΚΤΕΛ - ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. - Χορήγηση αδειών οδήγησης.
Ν. 2963/2001
Ν. 2696/1999
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - Κ.Ο.Κ.
Ν. 2696/1999
Ν. 2773/1999
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. Χρήση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση οχημάτων.
Ν. 2773/1999
Ν. 2671/1998
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Ν. 2671/1998
Ν. 2472/1997
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ν. 2472/1997
Ν. 2218/1994
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Ν. 2218/1994
Ν. 1959/1991
Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις (πετρελαιοκίνηση Ι.Χ. οχημάτων)
Ν. 1959/1991
Ν. 1264/1982
Συνδικαλιστικός Νόμος.
Ν. 1264/1982
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Νόμοι
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs