Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Μετατροπή από Αλβανία


Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Αλβανία σε αντίστοιχη Ελληνική

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Ο αιτών πρέπει να έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης προ της απόκτησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Προσοχή: Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που ανανεώθηκε από τη Δημοκρατία της Αλβανίας σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 19ης Μαΐου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία ανανέωσης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω, αφορούν κατηγορίες με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τη Δημοκρατία της Αλβανίας έως τη 2η Ιουνίου 2001, ανεξαρτήτως εάν κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης οι ενδιαφερόμενοι είχαν ή όχι τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν ανταλλάσσεται κατηγορία με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τη Δημοκρατία της Αλβανίας μετά τη 2η Ιουνίου 2001, εφόσον κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
Αίτηση εκτύπωσης
e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 €  κωδ.0028 (Οδηγίες εδώ)
e-Παράβολο αρχικής των 60 €  κωδ.0020 (Οδηγίες εδώ)
e-Παράβολο χαρτόσημο των 18 € κωδ.0061  για πρώτη άδεια κατηγορίας Β
e-Παράβολο χαρτόσημο των 27,02 € κωδ.0062  για επέκταση σε ΑΜ ή Α1ή Α2 ή Α
e-Παράβολο χαρτόσημο των 108,15 € κωδ.0064  για κάθε από τις άλλες κατηγορίες C ή D ή CE
Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου
3 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν κατέχει Έλληνικό Δ.Α.Τ. προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.


Κατάθεση της Αλβανικής ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση,
μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο.
Η άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρχή που την εξέδωσε, με μέριμνα της Υπηρεσίας Μεταφορών.
Φάκελος

 

Ισχύς:
Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β, και ΒΕ έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη,
από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας
ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του
κατόχου της άδειας.
Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη,
από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας
ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του
κατόχου της άδειας.
Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου
της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων
και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.
Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου
της άδειας.
Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται
να υπερβεί τα δύο (2) έτη και απαιτείται εξέταση απο ιατρούς των ειδικοτήτων:
Παθολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ωτορινολαρυγγολόγου & Νευρολόγου ή Ψυχίατρου τουλάχιστον, σύμφωνα με το αρθ. 74 παρ.1
του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α').


Σημείωση: Τα παράβολα πλέον εκδίδονται μόνο μέσω www.gsis.gr (e-Παράβολο)


Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Μετατροπή από Αλβανία
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs