Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Μετατροπή Διπλωματικών υπαλλήλων


Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης Διπλωματικών υπαλλήλων σε αντίστοιχη Ελληνική

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης
είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
Αίτηση εκτύπωσης
e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 € κωδ.0028  (Οδηγίες εδώ)
e-Παράβολο χαρτόσημο των 18 € κωδ.0061  για άδεια κατηγοριών ΑΜ ή Α1ή Α2 ή Α ή Β
e-Παράβολο χαρτόσημο των 108,15 €  κωδ.0064 για τις άλλες κατηγορίες
2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτού

 

Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ
ή από δικηγόρο)


Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κλπ.) και να προκύπτει ότι ο υπάλληλος απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων στην Ελλάδα.
Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση
Φάκελος

 

Σημείωση:
Η ξένη άδεια οδήγησης κρατείται από την Υπηρεσία Μεταφορών.


Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Μετατροπή Διπλωματικών υπαλλήλων
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs