Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Ευρωπαϊκές Οδηγίες
 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες
 

Αριθμός
Περιγραφή
 
2020/612/ΕΕ
Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.
2020/612/ΕΕ
2012/36/ΕΕ
Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.
2012/36/ΕΕ
2008-65-ΕΚ
Οδηγία 2008/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2008 για την άδεια οδήγησης.
2008-65-ΕΚ
2006-126-ΕΚ
Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.
2006-126-ΕΚ
2006-103-EK
Οδηγία 2006/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.
2006-103-EK
2003-0252-ΕΚ
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άδεια οδήγησης.
2003-0252-ΕΚ
2003-59-ΕΚ
Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών.
2003-59-ΕΚ
2000/53/ΕΚ
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
2000/53/ΕΚ
2000-56-ΕΚ
Οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.
2000-56-ΕΚ
96-26-ΕΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1996 περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων.
96-26-ΕΚ
95-46-ΕΚ
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτώβριου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
95-46-ΕΚ
91-439-ΕΟΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης.
91-439-ΕΟΚ
76-914-ΕΟΚ
Οδηγία 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1976 περί της στοιχειώδους καταρτίσεως ορισμένων οδηγών οχημάτων οδικών μεταφορών.
76-914-ΕΟΚ
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Ευρωπαϊκές Οδηγίες
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs