Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Εγκύκλιοι
 
Εγκύκλιοι - Διευκρινιστικές - Σχέδια νόμου
 

Αριθμός
Περιγραφή
 
ΕΓΚ. Δ30/A3/240154/2023 Οδήγηση μηχανοκίνητων δικύκλων και τρικύκλων
ΕΓΚ. 109588 ΕΛ.ΑΣ Χρόνος ισχύος των δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών
ΕΓΚ. Δ30/A3/209255/2023 Έναρξη εκτύπωσης νέων εντύπων αδειών οδήγησης κατόπιν της αναβάθμισης του εκτυπωτικού
συστήματος της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
ΕΓΚ. Δ30/A3/176728/2023 Περί της πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας υπηκόου τρίτης χώρας και περί της δυνατότητας δικαιούχου προσωρινής προστασίας
ΕΓΚ. Δ30/A3/160986/2023 Υποβολή του εντύπου αίτησης εκτύπωσης άδειας οδήγησης της κ.υ.α. 18623/2372/2008 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές
ΕΓΚ. Δ30/Β3-330905/2023 Διευκρινίσεις σχετικά με τους Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών καθώς και για τη λειτουργία Σχολών Οδηγών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο και Σχολών/Κέντρων Π.Ε.Ι.
ΕΓΚ. Δ30/Α3/5599/2023 Ισχύς Ελληνικών και ξένων αδειών οδήγησης στην Ελλάδα
ΕΓΚ. Δ30/Α3/239425/2022 Διεκπεραίωση κατά προτεραιότητα αιτήσεων για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές
ΕΓΚ. Δ30/Α3/127466/2022 Αποδοχή προσωρινών αδειών οδήγησης πέραν της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας ισχύος τους
ΕΓΚ. Δ30/Β4/1294/2022 Διευκρινήσεις για τη γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Οδηγών, Υποκαταστημάτων Σχολών Οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
ΕΓΚ. Δ30/Β4-288562/2021 Δημοσίευση κ.υ.α.276110/14-10-2021 (γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών)
ΕΓΚ. Δ30/Α3/121292/2021 Δημοσίευση της με αριθμό Δ30/A3/113358 (Β’ 1845) υπουργικής αποφάσεως
ΕΓΚ. Δ30/Α3/118384/2021 Δημοσίευση του ν. 4784/2021 (A' 40) « Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.»
ΕΓΚ. 69347 17/3/2021 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19 (10 μήνες παράταση)
ΕΓΚ. Δ30/Α3/51508/2021 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2021-267 για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 (10 μήνες παράταση)
ΕΓΚ. Δ30/Α3/129703/2020 Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλίου ως προς την περαιτέρω παράταση στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID-19
ΕΓΚ. 128553 / 2020 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19
ΕΓΚ. 127829 / 2020 Επαναλειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) μετά την άρση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
ΕΓΚ. Δ30/Α3/114685/2020 Διευκρινίσεις ως προς την ανταλλαγή αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Σερβίας ή της Αλβανίας με Ελληνικές
ΕΓΚ. Δ30/Α3/113159/2020 Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλίου ως προς την περαιτέρω παράταση στο πλαίσιο των νεότερων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19
ΕΓΚ. Δ30/A1/111149/2020 Περί της θεσπίσεως νέου εθνικού κωδικού «121» για την οδήγηση με κατηγορία Β οχημάτων της κατηγορίας Α1
ΕΓΚ. Δ30/Α3/93594/2020 Δημοσίευση της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899)
ΕΓΚ. 91491/2020 Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19
ΕΓΚ. Δ30/Α3/90777/2020 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο των νέων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19
ΕΓΚ. Δ30/Α3/63171/2020 Ιατρική εξέταση για την ανανέωση άδειας οδήγησης η οποία έχει χορηγηθεί μετά από ιατρική εξέταση από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ»
ΕΓΚ. A3/26013/2872/2020 Προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, λόγω του COVID-19
ΕΓΚ. A3/25449/2819/2020 Προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, λόγω του COVID-19
ΕΓΚ. A3/23659/2693/2020 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης λόγω έκτακτων μέτρων COVID-19
ΕΓΚ. A.Π.7335 ΕΞ 2020 Επείγουσες οδηγίες για τη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης
ΕΓΚ. A3/18813/2233/2020 Αναβολή διενέργειας θεωρητικών, πρακτικών εξετάσεων, μαθημάτων λόγω έκτακτων μέτρων COVID-19
Αναβολή διενέργειας θεωρητικών, πρακτικών εξετάσεων, μαθημάτων λόγω έκτακτων μέτρων COVID-19
ΕΓΚ. A3/18539/2218/2020 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης λόγω έκτακτων μέτρων COVID-19
Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης λόγω έκτακτων μέτρων COVID-19
ΕΓΚ. A3/7167/902/2020 Παράβολα αδειών οδήγησης - Ενοποιημένα e-Παράβολα
Παράβολα αδειών οδήγησης - Ενοποιημένα e-Παράβολα
ΕΓΚ. A3/56243/5874/2019 Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης για τους άνω των 74 ετών (Κατάργηση πρακτ. εξετάσεων)
Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης για τους άνω των 74 ετών (Κατάργηση πρακτ. εξετάσεων)
ΕΓΚ. A3/59480/7072/2019 Παράταση ισχύος Δ.Ε.Ε. υποψηφίων οδηγών & οδηγών
Παράταση ισχύος Δ.Ε.Ε. υποψηφίων οδηγών & οδηγών
ΕΓΚ. A3/19023/2039/2019 Διενέργεια θεωρητικών & πρακτικών εξετάσεως μετά τη σημοσίευση του Ν.4599/2019
Διενέργεια θεωρητικών & πρακτικών εξετάσεως μετά τη σημοσίευση του Ν.4599/2019
ΕΓΚ. A3/18079/1976/2019 Δημοσίευση του Ν.4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών»
Δημοσίευση του Ν.4599/2019
ΕΓΚ. Α3/80159/7754/2018 Διευκρινίσεις επί του άρθρου 29 του ν. 4530/2018 (Α΄59) (Σ.Ε.Σ.Ο.)
ΕΓΚ. A3/84726/8036/2018 Διαδικασία αντικατάστασης έντυπου άδειας οδήγησης στην περίπτωση απώλειας έπειτα απο την αίτηση.
Διαδικασία αντικατάστασης έντυπου άδειας οδήγησης στην περίπτωση απώλειας έπειτα απο την αίτηση
ΕΓΚ. Β2/78557/7644/2018 Διευκρινίσεις για τα Προγράμματα Θεωρητικής Εκπαίδευσης που διεξάγονται από τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
Διευκρινίσεις για τα Προγράμματα Θεωρητικής Εκπαίδευσης που διεξάγονται από τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
ΕΓΚ. A3/81139/7800/2018 Έλεγχος μόνιμης κατοικίας
Έλεγχος μόνιμης κατοικίας
ΕΓΚ. A3/73316/7044/2018 Ανανέωση άδειας οδήγησης για τους άνω των 74 ετών με εξέταση πρακτική
Ανανέωση άδειας οδήγησης για τους άνω των 74 ετών με εξέταση πρακτική
ΕΓΚ. A3/63032/7900/2016 Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών
Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών
ΕΓΚ. A3/35683/4122 Εξέταση υποψηφίων οδηγών εντός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών
Εξέταση υποψηφίων οδηγών εντός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών
ΠΟΛ 1093/2016 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α.
Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α.
ΠΟΛ 1084/2016 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης Φ.Π.Α.
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης Φ.Π.Α.
ΠΟΛ 1131/2015 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013
Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013
ΕΓΚ. A3/61100/9707/2014 Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των Δοκιμασιών Προσόντων και
Συμπεριφοράς
Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των Δοκιμασιών Προσόντων και
ΕΓΚ. A/32654/2548/2014 Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία της μεταβίβασης των οχημάτων
Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία της μεταβίβασης των οχημάτων
ΠΟΛ 1150/2014 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013
Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013
ΠΟΛ 1163/2013 Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου
Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου
ΕΓΚ. A3/οικ.69071/10314/2013 Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μοτοσικλετών κατηγοριών Α1, Α2 και Α
Καταλληλότητα εκπαιδευτικών μοτοσικλετών κατηγοριών Α1, Α2 και Α
ΕΓΚ. Α3/63853/9748/2013 Υπουργική Απόφαση για άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων (νέα - Α3/οικ.50984/7947
Υπουργική Απόφαση για άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων
ΕΓΚ. 31462/3991/2013 Κλείσιμο ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/70
Κλείσιμο ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/70
ΕΓΚ. 27323/3618/2013 Αμοιβές Ιατρών 1βάθμιας & 2βάθμιας εξέτασης υπ. οδηγών & παράβολα αδειών οδήγησης & ΠΕΙ
Αμοιβές Ιατρών 1βάθμιας & 2βάθμιας εξέτασης υπ. οδηγών & παράβολα αδειών οδήγησης & ΠΕΙ
ΕΓΚ. A3/24698/3917/2013 Ρυθμίσεις στον νεοψηφισθέντα νόμο 4155/2013 (Τροποποιήσεις ΚΟΚ, Π.Δ.51/2012, Π.Δ. 74/2008, Π.Δ. 208/2002, παράβολα κλπ.)
ΕΓΚ. A3/24698/3917/2013
ΕΓΚ. Α3/5871/960/2013 Χαρακτηρισμός διασκευασμένων δικύκλων ως εκπαιδευτικών
Χαρακτηρισμός διασκευασμένων δικύκλων ως εκπαιδευτικών
ΕΓΚ. A3/2888/498/2013 Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) από 19/1/2013 (point-system)
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) από 19/1/2013
ΕΓΚ. A3/3174/466/2013 Χορήγηση από 19/1/2013 των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας και λοιπά θέματα
Χορήγηση από 19/1/2013 των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας και λοιπά θέματα
ΕΓΚ. Α3/165/251/2013 Διευκρινίσεις επί της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β' 4)
ΕΓΚ. Α3/165/251/2013
ΕΓΚ. 2849/438/2013 Οδηγίες - Παρατηρήσεις επί της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β' 4)
ΕΓΚ. 2849/438/2013
ΕΓΚ. 54077/8008/2012 Προετοιμασία Υπηρεσιών για την εφαρμογή από 19/1/2013 του π.δ. 51/2012 (Α΄101)
ΕΓΚ. 54077/8008/2012
ΕΓΚ. Β3/11307/1578/2012
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α')
ΕΓΚ. Β3/11307/1578/2012
ΕΓΚ. Α3/10323/1408/2012
Εκτέλεση παρεπόμενων ποινών της παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ)
ΕΓΚ. Α3/10323/1408/2012
ΕΓΚ. Β3/55445/5730/2012
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών Οδηγών
ΕΓΚ. Β3/55445/5730/2012
ΕΓΚ. Π110/55513/5734/2011
Περί εφαρμογής Μ.Σ.Θ.Ε.Π..Ε.Ι. (Θεωρητικές εξετάσεις για ΠΕΙ)
ΕΓΚ. Π110/55513/5734
ΕΓΚ. Π110/41561/4065//2011
Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
ΕΓΚ. Π110/41561/4065//2011
Πρόταση αναμόρφωσης
Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς.
Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς
Ε.Ο.Π.Π. Απ. 2384/2011
Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
Ε.Ο.Π.Π. Απ. 2384/2011
ΕΓΚ. Γ454/8699/894/2011
Όριο ηλικίας εκπαιδευτικών λεωφορείων Ι.Χ. ιδιοκτησίας των σχολών οδηγών
ΕΓΚ. Γ454/8699/894/2011
ΕΓΚ. 13596/1288/2011
Εξετάσεις Π.Ε.Ι.
ΕΓΚ. 13596/1288/2011
ΕΓΚ. 2258/183/2011
Σχέση εργασίας Εκπαιδευτών με Σχολές Υπ. οδηγών.
ΕΓΚ. 2258/183/2011
ΕΓΚ. 14623/1351/2011
Παροχή διευκρινίσεων (πρακτική εξέταση ΠΕΙ)
ΕΓΚ. 14623/1351/2011
ΕΓΚ. 8980/821/2011
Εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών
ΕΓΚ. 8980/821/2011
ΕΓΚ. 13007/1390/2011
Κοινοποίηση εγκρίσεων τύπου εξοπλισμού υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων.
ΕΓΚ. 13007/1390/2011
ΕΓΚ. 47990/3580/2011
Ερμηνευτική εγκύκλιος του Π.Δ. 66/2010 (Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων).
ΕΓΚ. 47990/3580/2011
ΕΓΚ. 46166/6038/2010
Αντικατάσταση Δ.Ε.Ε. (Δελτίο Εκπαίδευσης - Εξέτασης υποψήφιων οδηγών)
ΕΓΚ. 46166/6038/2010
ΕΓΚ. 50362/6533/2010
Διευκρινίσεις για την επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε με το Σ.Ε.Σ.Ο. point-system
ΕΓΚ. 50362/6533/2010
ΕΓΚ. Β1/47832/4533/2010
Διευκρινίσεις Ν. 3887/2010 Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές.
ΕΓΚ. Β1-47832-4533-2010
ΠΟΛ 1135/2010
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - Κοινοποίηση άρθρων του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α').
ΠΟΛ 1135/2010
ΕΓΚ. 45428/5913/2010
Τροποποίηση Υ.Α. 58930/480/99 (slalom).
ΕΓΚ. 45428-5913-2010
ΕΓΚ. 5463/703/2010
Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών για χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών
ΕΓΚ. 5463/703/2010
ΕΓΚ. 5795/740/2010
Εξέταση υποψηφίων οδηγών.
ΕΓΚ. 5795/740/2010
ΕΓΚ. 62617/7658/2009
Δυνατότητα απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
ΕΓΚ. 62617/7658/2009
ΕΓΚ. 9527/535/2009
Εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS).
ΕΓΚ. 9527/535/2009
ΕΓΚ. 49377/6021/2009
Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών.
ΕΓΚ. 49377-6021-2009
ΕΓΚ. 48842/5961/2009
Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων.
ΕΓΚ. 48842-5961-2009
ΕΓΚ. Γ454/19716/1780/2009
Διευκρινίσεις σχετικά με τους οδηγούς συγκεκριμένων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)
ΕΓΚ. Γ454/19716/1780/2009
ΕΓΚ. Φ 106/10007/1312/09
Διευκρινήσεις επί του συστήματος αντιμπλοκαρίσματος (ABS) και του επιβραδυντή κινητήρα, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR.
ΕΓΚ. Φ 106/10007/1312/09
ΟΑΕΕ Φ1/11/59829/2009
Επαγγελματικές άδειες οδήγησης (κατάθεση για συνταξιοδότηση)
ΟΑΕΕ Φ1/11/59829/2009
ΟΑΕΕ Φ1/4/22701/2009
Επαγγελματικές άδειες οδήγησης (κατάθεση για συνταξιοδότηση)
ΟΑΕΕ Φ1/4/22701/2009
Πρόταση σχεδίου νόμου
Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων.
Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων
ΕΓΚ. 1876/55/2009
Εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών (ABS).
ΕΓΚ. 1876/55/2009
ΕΓΚ. 71358/9562/08/2009
Εγκύκλιος νέων αδειών οδήγησης.
ΕΓΚ. 71358/9562/08/2009
ΕΓΚ. 68632/9139/2008
Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών μοτοσικλετών (slalom)
ΕΓΚ. 68632/9139/2008
ΕΓΚ. 51895/7157/2008
Διευκρινίσεις επί της εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008
ΕΓΚ. 51895/7157/2008
ΠΟΛ 1131/2008
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - (θεωρητικά & πρακτικά άνευ Φ.Π.Α. για τις κατηγορίες Γ, Δ & Ε).
ΠΟΛ 1131/2008
ΕΓΚ. 46/2007
Ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην είσπραξη των διοικητικών προστίμων.
ΕΓΚ. 46/2007
ΕΓΚ. 35674/2585/2007
Χρήση ζωνών ασφαλείας.
ΕΓΚ. 35674-2585-2007
Απόφ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
ΔΚ2/12343
Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Απόφ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
ΕΓΚ. 13/137/3902/2007
¶δειες άσκησης επαγγέλματος.
ΕΓΚ. 13-137-3902-2007
ΕΓΚ. 69659/7591/2005
Εφαρμογή Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.
ΕΓΚ. 69659/7591/2005
ΕΓΚ. 38745/4324/2005
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις κατηγορίες αδειών οδήγησης (τετράτροχα - γουρούνες)
ΕΓΚ. 38745/4324/2005
ΕΓΚ. 25464/3759/2005
Παροχή διευκρινίσεων για προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχημάτων των κατηγοριών Γ & Γ+Ε
ΕΓΚ. 25464/3759/2005
ΕΓΚ. 1297/449/2005
Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών
ΕΓΚ. 1297/449/2005
ΕΓΚ. 39258/4232/2004
Απόσυρση μοτοσικλετών.
ΕΓΚ. 39258-4232-2004
ΕΓΚ. 76970/8618/2004
Πρακτική εξέταση και εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών (βιβλίο εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας)
ΕΓΚ. 76970/8618/2004
ΠΟΛ 1083/2003
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων.
ΠΟΛ 1083/2003
ΕΓΚ. 20423/2185/2003
¶δειες οδήγησης (Β' επαγγελματικό - κατάργηση)
ΕΓΚ. 20423/2185/2003
ΕΓΚ. 68128/7632/2003
Διευκρινίσεις για τις νέες προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχημάτων
ΕΓΚ. 68128/7632/2003
ΕΓΚ. 27986/3593/2002
Νέες άδειες οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
ΕΓΚ. 27986/3593/2002
ΕΓΚ. 17427/2253/2002
Νέες άδειες οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
ΕΓΚ. 17427/2253/2002
ΕΓΚ. 22732/2107/2001
Προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχημάτων
ΕΓΚ. 22732/2107/2001
ΕΓΚ. 22523/2102/2001
Προδιαγραφές εκπαιδευτικού οχήματος της κατηγορίας Β'
ΕΓΚ. 22523/2102/2001
ΕΓΚ. 18465/1013/2000
Πρακτική εξέταση κωφαλάλων για τη χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας
ΕΓΚ. 18465/1013/2000
ΕΓΚ. 68123/1065/1999
Εκπαιδευτικά οχήματα Γ & Γ+Ε κατηγορίας
ΕΓΚ. 68123/1065/1999
ΕΓΚ. 76529/1998
Τεχνικές προδιαγραφές πινακίδων εκπαιδευτικών οχημάτων
ΕΓΚ. 76529/1998
ΕΓΚ. 58413/257/1998
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών πινακίδων εκπαιδευτικών οχημάτων
ΕΓΚ. 58413/257/1998
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Εγκύκλιοι
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs