Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
 
Πίνακας παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999) - Επιβαλλόμενο πρόστιμο - Βαθμοί ποινής point system
 
 Περιγραφή παράβασης
Πρόστιμο σε €
Αφαίρεση
Βαθμοί point system
Παρατηρήσεις
Διπλώματος
Στοιχεία Κυκλοφ.
Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα (τρίτροχα οχήματα) (ν.2696/1999 αρθ.75 παρ.1 και 2)
150,00
.
.
.
.
Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα - αντανακλαστήρες (ποδήλατα) (ν.2696/1999 αρθ.76 παρ.1)
40,00
.
.
.
.
Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα- αντανακλαστήρες (ζωήλατα οχήματα) (ν.2696/1999 αρθ.77 παρ.1)
40,00
.
.
.
.
Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα-
αντανακλαστήρες (γεωργικά μηχανήματα)
(ν.2696/1999 αρθ.78 παρ.1 & 2)
150,00
10 ημέρες
.
.
Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα - αντανακλαστήρες (μηχανήματα έργων)(ν.2696/1999 αρθ.79 παρ.1 & 2)
150,00
10 ημέρες
.
.
Γενικές διατάξεις για το φωτισμό, προσθήκη φωτιστικών ή
αντανακλαστικών στοιχείων πέραν των προβλεπόμενων
(ν.2696/1999 αρθ.80 παρ.1 έως 6)
80,00
.
.
.
.
Μη εφοδιασμός οχήματος με τα προβλεπόμενα εξαρτήματα (σύστημα διεύθυνσης, καθρέπτες, ηχητικά όργανα, εφεδρικό τροχό, ταχύμετρο κ.λ.π.) (ν.2696/1999 αρθ.81 παρ.1 έως 25)
80,00
10 ημέρες
(μόνο για τις παρ.
1,7,8,11 και 13)
.
.
Μη εφοδιασμός οχήματος με αποτελεσματικό σιγαστήρα
(ν.2696/1999 αρθ.81 παρ.12)
200,00
10 ημέρες
.
.
Μη εφοδιασμός οχήματος με προβλεπόμενες ζώνες ασφαλείας
(ν.2696/1999 αρθ.81 παρ.17)
200,00
.
.
.
.
Για τον εφοδιασμό των φορτηγών και των λεωφορείων με ακατάλληλα ελαστικά τιμωρείται ο ιδιοκτήτης (ν.2696/1999 αρθ.81 παρ.26)
80,00
.
.
.
.
Κακή λειτουργία των συστημάτων των οχημάτων, οχήματα με αντικείμενα που προεξέχουν (ν.2696/1999 αρθ.82 παρ.1 έως 4)
80,00
.
.
.
.
Μη δήλωση εντός 15 ημερών της μεταβολής εξωτερικού χρωματισμού αυτοκινήτου (ν.2696/1999 αρθ.83 παρ.1)
20,00
.
.
.
.
Παραποίηση, αλλοίωση στοιχείων αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα (ν.2696/1999 αρθ.85 παρ.5)
.
.
Οριστική αφαίρεση (επιβάλλεται
από το δικαστήριο)
.
Φυλάκιση τουλάχιστον 1 μηνός
Αντικατάσταση ή επιδιόρθωση τμήματος του αμαξώματος ή του κινητήρα που επιφέρει μερική ή ολική εξαφάνιση ή αλλοίωση του τύπου και του
αριθμού πλαισίου χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία (ν.2696/1999 αρθ.85 παρ.6)
.
.
1 έως 3 μήνες (επιβάλλεται από το
δικαστήριο)
.
Φυλάκιση έως
1 έτος
Μη εμπρόθεσμη προσκόμιση οχήματος για τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο (πλην φορτηγών) (ν.2696/1999 αρθ.86 παρ.4)
400,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία οχήματος που δεν έχει υποστεί εμπροθέσμως τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο (ν.2696/1999 αρθ.86 παρ.5)
400,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς απογραφή και ταξινόμηση (πλην φορτηγών) (ν.2696/1999 αρθ.87 παρ.3)
400,00
.
Μέχρι την απογραφή του οχήματος
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση χωρίς άδεια κυκλοφορίας (αυτ/το, ρυμουλκούμενο, τρίτροχο, μοτ/τα) ή που έχει αφαιρεθεί
(ν.2696/1999 αρθ.88 παρ.4)
Από 200,00 και άνω
.
.
.
Φυλάκιση 1 έως 6
μηνών
Κυκλοφορία ή οδήγηση χωρίς άδεια κυκλοφορίας (αγροτικό μηχάνημα, μηχάνημα έργων) ή που έχει αφαιρεθεί (ν.2696/1999 αρθ.88 παρ.5)
200,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση μοτοποδηλάτων χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή που έχει αφαιρεθεί (ν.2696/1999 αρθ.88 παρ.6)
200,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση ζωήλατου οχήματος χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή που έχει αφαιρεθεί (ν.2696/1999 αρθ.88 παρ.6)
20,00
.
.
.
.
 

Ποινές σελίδα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
© 2002 - 2023 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs